روش های نوین تدریس – مقدمه

روشهاي ياددهي ويادگيري مشاركتي :

1 .دوطرفه باشد .(تعامل بين معلم وشاگرد)—<فعال

2 .گروهي = همياري —<مشاركتي

 هرروش مشاركتي فعال است ولي روشهاي فعال الزاماً مشاركتي نيستند .

امروزه در روش مشاركتي  بهتر است واژه معلم را در ذهنمان حذف كنيم وبه جاي آن واژه راهنما يا  مدير ياد گيري قرار دهيم . مدير ياد گيري كارش نظارت و راهنمايي است.

مدير يادگيري مستقيما يادنمي دهد بلكه زمينه اي ايجاد مي كند تا شاگردان با فعاليت ونگرش خودياد بگيرند. ديگر به بچه ها ياد ندهيم بلكه چگونه يادگرفتن را ياددهيم.

گروه وگروه بندي دركلاس ( يكي از مهمترين مشكلات معلمان اينجاست )

1.چگونه گروه تشكيل دهيم(روشهاي تشكيل گروه)

*گروههاي تصادفي  : براي زماني است كه شناخت از دانش آموزان  نداريم-يابه سرعت مي خواهيم گروه بندي كنيم.

*گروههاي همسان(همگن- همگون –يكسان) –<«تذكر:گروهها نسبت به هم يكسانند ولي افراد

داخل گروه يكسان نيستند(نيازبه شناخت داردومعلم تشكيل مي دهد.(بهترين گروه)

*گروههاي اختياري وداوطلبانه

2.اگر دانش آموزي را گروهي طرد كرد ، چه كنيم؟

ـ جابه جايي فرد با فرد معادل درگروه ديگر .

ـ مشخص كردن نقاط قوت فردجهت گرايش گروه يا گروههاي ديگر

ـ خاطر نشان كردن اين نكته كه گروهها پس از مدتي تغيير مي كنندومجدد تشكيل مي شوند.

ـ تشكيل يك گروه جديد از طرد شده ها با معلم

3.آيا از رقابت جهت تلاش بيشتر  استفاده كنيم ؟چه نوع رقابتي؟بله

 1.رقابت فردي —<هركس با خودش

 2. رقابت گروهي —<هرگروه با گروه ديكر

تـــوجــه:ايجاد رقابت بين افراد يك گروه ممنوع .

4.آيا يك بار گروه بندي براي همه دروس مناسب است؟خير

5.آيا در گروه يك نفر به عنوان رهبر يا سرگروه انتخاب شود؟چگونه؟بله ،چرخشي،شناور ، نوبتي اگر سرگروه براي گروهها مشكل ايجاد مي كند ،سرگروه را حذف كنيد.

6.از چه كسي فعاليت يا گزارش كار گروه را بخواهيم ؟از افراد داوطلب يا اينكه فردي را كه گروه تعيين مي كند؟

خير ،فردي را كه بايد گزارش كار گروه را تعيين كند همان معلم يا مدير تدريس است.

اگر از افراد داوطلب يا مورد نظر گروه باشد ،احساس مسئوليت درگروه يا تيم ازبين مي رود .

به كمك روانشناسي ارزشيابي از كسي بپرسيم كه بتواند به سوال پاسخ دهد .

 7 0 تشويق وتنبيه درروش مشاركتي چگونه باشد ؟ بايد گروه تشويق يا تنبيه شود

 8 0 آيا بايد به رعايت نظم وهمكاري درگروه توسط معلم  اهميت داده شود؟بله . دراين زمينه ها هم بهترين گروهها تعيين شده وتشويق مي شوند .

 يك سري مقرراتي را دركار گروهي به كمك بچه ها ايجاد كنيم وروي تابلو نصب كنيم تا رعايت نظم وهمكاري در كلاس بوجود آيد.

                         ـ مادي

                        ـ نمره اي

تشويق             ـ ارزشي

                         ـ كلامي

                        ـ نوشتاري

تشويق مادي و  نمره اي : هدف ما يادگيري ونمره وجايزه وسيله است ولي وقتي كه اينها جايگزين شوند نمره وجايزه   هدف و  يادگيري وسيله قرارمي گيرد .

مثلا به عنوان ارزش ،به دانش آموزي كه پيشرفت كرده مي توان اورابه عنوان نماينده گذاشت ويا عكس ونامش را روي تابلو زد،به عنوان اينكه نسبت به قبل پيشرفت كرده است.

مي توان متني را انتخاب كرد وآن را به عنوان نوشتار در اختيار ولي يا دانش آموزقرار داد .

مثل :به شما تبريك مي گوييم كه دانش آموز با ادب ومهرباني هستي و…

تشويق ارزشي در دانش آموز ايجاد اعتماد به نفس مي نمايد .

mahdiarkhodi

افتخارم این است که یک معلم هستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − 8 =