ناتوانی های یادگیری، تعاریف و مبانی

ناتوانی‌های یادگیری تعاریف تعریف ناتوانی‌های یادگیری در منابع گوناگون به طرق مختلفی بیان شده است. باوجود تلاشهای فراوان برای رسیدن به یک تعریف جامع، همچنان تفاوت نظرها برای رسیدن به تعریف کاملی که مورد...