“مدرسه طبیعت به عنوان جایگزین مدارس فعلی”

مقدمه: نظام غلط آموزشی ما با نسل جدید کاری کرده که همه توانایی هایش گرفته شده یعنی استعدادهای حسی، حرکتی، شناختی و عاطفی کودکان ما در این نظام آموزشی ناقص می‌ماند و چون حضورشان...