تالیف و ترجمه کتاب

ترجمه / تالیف  کتاب

۱ کاولی، سو. (۲۰۱۶). معلم موفق: نخستین سال تدریس را چگونه بگذرانیم، ترجمه: مهدی ارخودی قلعه نوئی، علی اسدی قلعه نی، فاطمه امینی.(۱۳۹۸). مشهد . موسسه انتشاراتی ضریح آفتاب.
۲ جلیلی، فاطمه و ارخودی قلعه نوئی، مهدی. (۱۳۹۹). ناتوانی های یادگیری و بیش فعالی. مشهد . موسسه انتشاراتی ضریح آفتاب.
۳ فرانکلین. دانیل (۲۰۱۸). راهنمای والدین و مربیان در کمک به کودکان با ناتوانی های یادگیری. ترجمه ارخودی قلعه نوئی، مهدی؛ سعیدی رضوانی، طلیعه و حقایقی، مرضیه.(۱۴۰۰). مشهد. نشر تمرین
۴ ارخودی قلعه نوئی، مهدی؛ مطلوم مقدم، زینب سادات و ارخودی قلعه نوئی، زهره. (۱۴۰۱). راهنمای والدین و مربیان در مواجهه با مشکلات رفتاری کودکان. مشهد. موسسه انتشاراتی ضریح آفتاب.