کارگاه ها

شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی

نام کارگاه ساعت سال برگزاری نهاد برگزار کننده
کارگاه اموزشی تخصصی آزمون وکسلر ۴ ۱۶ ۱۳۹۶ اداره کل آموزش و پرورش استثنائی
کارگاه اموزشی تخصصی آزمون استنفورد بینه و آزمون بندر گشتالت ۱۶ ۱۳۹۵ اداره کل آموزش و پرورش استثنائی
کارگاه آموزش و توانبخشی دانش آموزان دچار مشکلات ویژه یادگیری ۴ ۱۳۹۵ مرکز اختلالات یادگیری فاطمیه مشهد
کارگاه سنجش میزان تسلط مغزی و رابطه آن با خصوصیات فردی و اجتماعی ۸ ۱۳۹۱ دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد
کارگاه آموزش و توانبخشی دانش آموزان دچار مشکلات ویژه یادگیری ۴ ۱۳۹۵ مرکز اختلالات یادگیری فاطمیه مشهد
پنل تخصصی کاربرد های روانشناسی تربیتی ۴ ۱۳۹۶ دانشگاه فردوسی مشهد
کارگاه تخصصی تربیت تحلیلگر آماری ۴۰ ۱۳۹۷ موسسه مشاوران پایش رفتار
کارگاه تخصصی مشاوره تحصیلی شغلی با استفاده از نرم افزار استرانگ ۴ ۱۳۹۶ دانشگاه فردوسی مشهد
کارگاه تخصصی کاربرد نرم افزار End note در پژوهش ۴ ۱۳۹۶ دانشگاه فردوسی مشهد
کارگاه تخصصی قصه گویی و قصه پردازی ۱۶ ۱۳۹۲ مرکز آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش
کارگاه تخخصی روش ها و فنون تدریس ۲۴ ۱۳۹۴ مرکز آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش
کارگاه تخخصی تدوین گزارش پژوهشی ( هم افزایی مهارت های پژوهشی سطح تکمیلی ) ۱۲ ۱۳۹۵ آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی
کارگاه تخصصی روان شناسی تفاوت های فردی ۲۰ ۱۳۹۶ آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی
کارگاه تخصصی آموزش تخصصی بهداشت روان ۱۰ ۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش
کارگاه تخصصی مهارت های زندگی ۸ ۱۳۹۸ مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد
کارگاه اموزشی مهندسی کنکور ۴ ۱۴۰۰ آموزش و پرورش خراسان رضوی
کارگاه آموزشی مصاحبه تشخیصی ۱۶ ۱۴۰۰ مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشگاه فردوسی مشهد
کارگاه آموزشی تربیت مشاور تحصیلی ۳۶ ۱۴۰۰ مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف
کارگاه آموزشی مدرسی مهارت های زندگی ۳۶ ۱۴۰۱ مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشگاه فردوسی مشهد

 

برگزاری کارگاه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و موسسات به عنوان مدرس

نام کارگاه ساعت سال برگزاری نهاد برگزار کننده
دوره جامع آموزش مهارت های معلمی ۴۰ ۱۳۹۷ کالج دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری سازمان نهضت سواد آموزش خراسان رضوی
کارگاه آموزشی آشنایی با اختلالات یادگیری ۸ ۱۳۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد- معاونت پژوهشی
کارگاه آموزشی تخصصی آزمون استنفورد بینه  و بندر گشتالت ۸ ۱۳۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد- معاونت پژوهشی
کارگاه آموزش و توانبخشی دانش آموزان دچار مشکلات ویژه یادگیری ۴ ۱۳۹۶ مرکز اختلالات یادگیری فاطمیه مشهد
کارگاه آموزش مقاله نویسی ۸ ۱۳۹۷ موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
کارگاه آموزشی آمادگی برای مصاحبه دکتری ۴ ۱۳۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد- معاونت پژوهشی
پنل تخصصی کاربرد های روانشناسی تربیتی ۴ ۱۳۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد- معاونت پژوهشی
کارگاه تخصصی قصه گویی و قصه پردازی ۱۵ ۱۳۹۶ سازمان بهزیستی شهرستان باخرز
کارگاه آموزشی فرزند پروری مبتنی بر هوش ۸ ۱۳۹۷ آموزش و پرورش ناحیه ۶ مشهد
کارگاه جامع آشنایی با آزمون های هوش ۱۶ ۱۳۹۸ مرکز مشاوره امین
کارگاه آموزشی مهارت های تحصیلی دانشجویان ۶ ۱۳۹۸ مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد
کارگاه اموزشی آشنایی با نرم افزار ENDNOTE ۴ ۱۴۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد
کارگاه اموزشی آشنایی با نرم افزار MAXQDA ۴ ۱۴۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد
کارگاه آمو.زشی ادامه تحصل در روانشناسی و مشاوره ۴ ۱۴۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد
کارگاه آموزشی آینده شغلی روانشناسی و مشاوره ۴ ۱۴۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد