کاربرد های آموزشی نظریه اسکینر در آموزش و پرورش

کاربرد نظريه اسکینر در آموزش و پرورش کاربرد نظریه اسکینر را میتوان در سه بخش مورد بررسی  قرار داد الف- ازنظر برنامه درسي: با بكارگيري اين ديدگاه مي توان برنامه‌هاي نظام درسي را نظامند...