برچسب: سازگاری

The Effectiveness of Problem-Solving Skills Training In The Light of Meichenbaum’s Cognitive-Behavioral Method: The Case of Male Students’ Adjustment to Boarding and Ordinary Schools ۰

The Effectiveness of Problem-Solving Skills Training In The Light of Meichenbaum’s Cognitive-Behavioral Method: The Case of Male Students’ Adjustment to Boarding and Ordinary Schools

Transylvanian Review Vol XXV, No. 17, 2017 Centrul de Studii Transilvane| str. Mihail Kogalniceanu nr. 12-14, et.5, Cluj-Napoca Email: transylvanianreview@gmail.com Online Submission System: http://transylvanianreviewjournal.org/   http://transylvanianreviewjournal.org/index.php/TR/article/view/1022   The Effectiveness of Problem-Solving Skills Training In...

دانلود مقاله مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله به شیوهی شناختی رفتاری مایکن بام بر ادراک حل مسئله دانش آموزان دبیرستان های شبانه روزی با عادی ۰

دانلود مقاله مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله به شیوهی شناختی رفتاری مایکن بام بر ادراک حل مسئله دانش آموزان دبیرستان های شبانه روزی با عادی

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله بر ادراک حل مسئله دانش آموزان دبیرستانی و نیز مقایسه تاثیر این آموزش ها در مدارس شبانه روزی با مدارس عادی می باشد. جامعه...