مقالات علمی

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی

ردیف عنوان درجه
۱ Arkhodi Ghalenoei, M., Kimiaei, S. A., & Kareshki, H. (2017). The effectiveness of problem-solving skills training in the light of Meichenbaum’s cognitive-behavioral method: the case of male students’ adjustment to boarding and ordinary schools. Transylvanian Review, V (9), no: 17. Pp: 4217-4228 Jcr
۲ تنهای رشوانلو، فرهاد ؛ ارخودی قلعه نوئی، مهدی و کارشکی، حسین. (۱۳۹۸). ویژگی های روانسنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۹(۳): ۲۲-۳۲٫ ISC

علمی پژوهشی

۳ صمدیه، هادی؛ کارشکی، حسین؛ تنهای رشوانلو، فرهاد و ارخودی قلعه نوئی، مهدی. (۱۳۹۸). ارزیابی ساختار عاملی و تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه راهبردهای نظم¬بخشی هیجان هایدلبرگ (HFERST). مجله تحقیقات علوم رفتاری. ۱۷(۱): ۲۲-۳۴٫ ISC

علمی پژوهشی

۴ تنهای رشوانلو، فرهاد؛ ارخودی قلعه نوئی، مهدی، کرامتی، راضیه و شعاع کاظمی، راضیه. (۱۳۹۹). ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی براساس نظریه کلاسیک و سوال-پاسخ. راهبرد های آموزشی در علوم پزشکی. دوره ۱۳، شماره ۲، صص ۸۱-۸۹ ISC

علمی پژوهشی

۵ arkhodi ghalenoei, M., kareshki, H., tanhaye reshvanloo, F., samadieh, H. (2021). Investigating the Factor Structure and Validation of the Internet Gratification Scale for students. Quarterly of Cultural Studies & Communication, (2021), -. doi: 10.22034/jcsc.2021.85764.1595 ISC

علمی پژوهشی

۶ ارخودی قلعه نوئی, مهدی, حقایقی, مرضیه, سعیدی رضوانی, طلیعه. (۱۴۰۰). نقش واسطه‌ای امید به زندگی در رابطه باورهای مذهبی و اضطراب بیماری کروناویروس. فرهنگ مشاوره و روان درمانی, ۱۲(۴۷), -. doi: 10.22054/qccpc.2021.58322.2625 ISC

علمی پژوهشی

۷ تنهای رشوانلو، فرهاد؛ ارخودی قلعه نوئی، مهدی، عباسی فر، محمد(۱۴۰۰). تبیین خوش بینی در دانشجویان بر اساس تجارب معنوی روزانه و عواطف مثبت و منفی . رویش روان شناسی۱۰(۹):۱-۱۲ ISC

علمی پژوهشی

۸ ارخودی قلعه نوئی, مهدی, سعیدی رضوانی, طلیعه, تنهای رشوانلو, فرهاد, امین یزدی, سید امیر, ارخودی قلعه نوئی, زهره. (۱۴۰۰). ویژگی‌های روانسنجی مقیاس کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان با ناتوانی های ویژه یادگیری. ناتوانی های یادگیری ۱۱(۲),. https://doi.org /10.22098/jld.2022.6513.1698 ISC

علمی پژوهشی

۹ ارخودی قلعه نوئی، مهدی؛ امین یزدی، سیدامیر؛ کارشکی، حسین و کیمیایی، سیدعلی. (۱۴۰۱) . شناسایی پویایی های خانواده کودکان با ناتوانی های یادگیری، یک مطالعه پدیدارشناختی. ناتوانی های یادگیری. ۲۱(۱)  ۱۰٫۲۲۰۹۸/JLD.2022.10241.1994 DOI: ISC

علمی پژوهشی

۱۰ ارخودی قلعه نوئی، مهدی؛ امین یزدی، سیدامیر؛ کارشکی، حسین و کیمیایی، سیدعلی. (۱۴۰۱) . ساخت و رواسازی پرسشنامه  پویایی های خانواده کودکان با ناتوانی های یادگیری، فصلنامه پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره۲۱(۱): ۲۳-۴۰٫ https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.76051.1271 ISC

علمی پژوهشی

مقالات چاپ شده در همایش های معتبر ملی و بین المللی
۱ ارخودی قلعه نوئی، مهدی و میرزایی، محمد مهدی.(۱۳۹۳). بررسی مبانی نظریه خودکارآمدی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی. تهران ISC

ملی

۲ ارخودی قلعه نوئی، مهدی؛ کیمیایی، سید علی و کارشکی، حسین. (۱۳۹۵). مفایسه ادراک حل مساله و سازگاری در دانش آموزان دبیرستان های شبانه روزی و عادی، اولین کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم. تهران. ISC

بین المللی

۳ ارخودی قلعه نوئی، مهدی؛ جنگی، فاطمه و نقی پور، معصومه. (۱۳۹۷). مقایسه سبک های فرزندپروری مادران دانش آموزان کم توان ذهی با عادی. سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر. مشهد ISC

ملی

۴ Arkhodi Ghalenoei, M., Kimiaei, S. A., & Kareshki, H.(2016). The comparison of effectiveness of problem-solving skills training by cognitive-behavioral style of meichenbaum on problem-solving perception of boys students of normal and boarding high schools. The first international conference on new findings in Psychology , counceling and education ISC

بین المللی

۵ ارخودی قلعه نوئی، مهدی و نقی پور، معصومه. (۱۳۹۷). نقد نظریه هوش های چندگانه. پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران. تهران ISC

ملی

۶ ارخودی قلعه نوئی، مهدی. (۱۳۹۶). مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های حل مساله به شیوه شناختی رفتاری مایکنبام بر ادراک حل مساله دانش آموزان دبیرستان های عادی و شبانه روزی. کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی. تهران. بین المللی
۷ ارخودی قلعه نوئی، مهدی؛ میرزایی، پری ناز و صفری، محبوبه. (۱۳۹۹). تدریس اثربخش از دیدگاه رویکرد پردازش اطلاعات. هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره در ایران. تهران. ISC

ملی

۸ Asadi, A., Mousazade Moghaddam, E., Razaz Rahmati, M. & Arkhodi Ghalenoei, M.(2020). The Relationship between Problem Solving Ability and Academic Adjustment in Mashhad Girl Adolescents. 5th International Conference of Modern Research in Psychology,Counseling,and Educational Sciences. georgia بین المللی
۹ ارخودی قلعه نوئی، مهدی؛ میرزایی، پری ناز و پرورش، مطهره. (۱۳۹۹). مدرسه طبیعت به عنوان جایگزین مدارس فعلی. ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی. تفلیس. گرجستان. بین المللی
۱۰ ارخودی قلعه نوئی، مهدی؛ منصوری نژاد، راضیه؛ عبدالهی، نیره و محمد پور، حانیه. (۱۳۹۹). بررسی وضعیت اضطراب کروناویروس در نمونه ایرانی. هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره در ایران. تهران. ISC
۱۱ Asghari, Fatemeh Khorasani, Mahsa Kahani, Mohsen Amin Yazdi, Seyed Amir, Arkhodi Ghalenoei, Mahdi. (2021). An intelligent linguistic error detection approach to automated diagnosis of Dyslexia disorder in Persian speaking children. 11th international conference on computer and knowledge engineering (iccke) بین المللی