برچسب: آموزش نگارش و چاپ مقاله

The Effectiveness of Problem-Solving Skills Training In The Light of Meichenbaum’s Cognitive-Behavioral Method: The Case of Male Students’ Adjustment to Boarding and Ordinary Schools ۰

The Effectiveness of Problem-Solving Skills Training In The Light of Meichenbaum’s Cognitive-Behavioral Method: The Case of Male Students’ Adjustment to Boarding and Ordinary Schools

Transylvanian Review Vol XXV, No. 17, 2017 Centrul de Studii Transilvane| str. Mihail Kogalniceanu nr. 12-14, et.5, Cluj-Napoca Email: transylvanianreview@gmail.com Online Submission System: http://transylvanianreviewjournal.org/   http://transylvanianreviewjournal.org/index.php/TR/article/view/1022   The Effectiveness of Problem-Solving Skills Training In...

راهنمای نوشتن مقالات علمی پژوهشی ۰

راهنمای نوشتن مقالات علمی پژوهشی

عنوان (Tittle) چکیده (Abstract) کلمات کلیدی (Keywords) مقدمه (Introduction) مواد و روش‌ها (Materials and methods) نتایج (Results) بحث (Discussion) نتیجه‌گیری (Conclusion) تقدیر و تشکر (Achnowledgment) مراجع (References) ضمیمه (Appendix) موارد تکمیلی (Supplementary materials) لازم...

آموزش نگارش و چاپ مقاله ISI ۰

آموزش نگارش و چاپ مقاله ISI

نگارش هر مقاله علمی از ساختار مشخصی تبعیت می کند که متناسب با هر ژورنال ممکن است متفاوت باشد. در زیر جهت نگارش و چاپ مقاله ISI ، ترجمه  راهنمای انجمن اروپایی سردبیران علمی را...