رشد کارکردهای اجرایی

رشد کارکردهای اجرایی تعریف: کارکرد های اجرایی توانایی های شناختی سطح بالاتر هستند که رفتار های هدف-مدار را کنترل و تنظیم می کنند. این کارکردها مبتنی بر مولفه های شناختی دیگر مانند توجه، برنامه...