خلاصه ای از نظریه های یادگیری- ترجمه دکتر سیف

فصل اول تعریف كیمبل از یادگیری یادگیری عبارت است از تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده كه در نتیجه تمرین تقویت شده رخ می دهد مهمترین واژگان 1- تغییر 2- رفتار 3- نسبتا...