برچسب: مقالات ISI

راهنمای نوشتن مقالات علمی پژوهشی ۰

راهنمای نوشتن مقالات علمی پژوهشی

عنوان (Tittle) چکیده (Abstract) کلمات کلیدی (Keywords) مقدمه (Introduction) مواد و روش‌ها (Materials and methods) نتایج (Results) بحث (Discussion) نتیجه‌گیری (Conclusion) تقدیر و تشکر (Achnowledgment) مراجع (References) ضمیمه (Appendix) موارد تکمیلی (Supplementary materials) لازم...

آموزش نگارش و چاپ مقاله ISI ۰

آموزش نگارش و چاپ مقاله ISI

نگارش هر مقاله علمی از ساختار مشخصی تبعیت می کند که متناسب با هر ژورنال ممکن است متفاوت باشد. در زیر جهت نگارش و چاپ مقاله ISI ، ترجمه  راهنمای انجمن اروپایی سردبیران علمی را...