تازریخ امتحانات میان ترم دروس دانشگاه پیام نور

بدینوسیله تاریخ امتحانات دروس دانشگاه پیام نور باخرز اعلام می شود: ۱۴ /۲  تفکر و زبان مباحث اساسی در روانشناسی ۱ روانسنجی ۲۱/۲ آزمونهای روانشناختی۱  آزمونهای روانشناختی۲ کاربرد آزمونهای روانی مقدمات روش تحقیق ارزشیابی...