برچسب: نوشتن مقاله

راهنمای نوشتن مقالات علمی پژوهشی ۰

راهنمای نوشتن مقالات علمی پژوهشی

عنوان (Tittle) چکیده (Abstract) کلمات کلیدی (Keywords) مقدمه (Introduction) مواد و روش‌ها (Materials and methods) نتایج (Results) بحث (Discussion) نتیجه‌گیری (Conclusion) تقدیر و تشکر (Achnowledgment) مراجع (References) ضمیمه (Appendix) موارد تکمیلی (Supplementary materials) لازم...