سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته- گرایش نام دانشگاه معدل کل سال شروع سال خاتمه
کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۸٫۲۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۷٫۷۸ ۱۳۹۲ ۱۳۹۴
عنوان پایان نامه: مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله به شیوه‌ی شناختی- رفتاری مایکن  بام بر ادراک حل مسئله و سازگاری دانش آموزان پسر مدارس شبانه روزی با عادی

استاد راهنما: دکتر سیدعلی کیمیایی   استاد مشاور: دکتر حسین کارشکی       امتیاز:  بسیار خوب          نمره: ۱۸٫۷۵

دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۸٫۶۲ ۱۳۹۶ ۱۴۰۱
موضوع رساله: پویایی های خانواده کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه(DIR): ساخت و رواسازی پرسشنامه

استادان راهنما: دکتر سید امیر امین یزدی- دکتر حسین کارشکی  استاد مشاور: دکتر سید علی کیماییی       امتیاز:  عالی          نمره: ۱۹٫۲۵