سوابق تدریس

دروس در نیمسال دانشگاه   دوره تدریس شروع – خاتمه ارزیابی دانشجویان توضیحات
روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور   ۹۵-۹۶     ۹۴-۹۵ اعلام نشده  
مباحث اساسی در روانشناسی دانشگاه پیام نور   ۹۵-۹۶      ۹۶-۹۷ اعلام نشده  
روانسنجی دانشگاه پیام نور   ۹۵-۹۶     ۹۴-۹۵ اعلام نشده  
انگیزش و هیجان دانشگاه پیام نور   ۹۵-۹۶     ۹۴-۹۵ اعلام نشده  
آمار توصیفی دانشگاه پیام نور   ۹۵-۹۶     ۹۴-۹۵       ۹۶-۹۷ اعلام نشده  
روش تحقیق دانشگاه پیام نور   ۹۵-۹۶      ۹۶-۹۷ اعلام نشده  
تفکر و زبان دانشگاه پیام نور   ۹۵-۹۶    نیم سال اول اعلام نشده  
کابرد آزمون های روانی دانشگاه پیام نور   ۹۵-۹۶   نیم سال اول اعلام نشده  
تاریخچه و مکاتب روانشناسی دانشگاه حکمت رضوی   ۹۶-۹۷   نیم سال دوم اعلام نشده غیر انتفاعی
پژوهش و توسعه حرفه ای دانشگاه فرهنگیان   ۹۶-۹۷   نیم سال دوم ۱۹٫۲۴ ۶ واحد
روانشناسی تربیتی دانشگاه فرهنگیان   ۹۷-۹۸    نیم سال اول ۱۴٫۱۶ ۴ واحد
روانشناسی یادگیری دانشگاه امام رضا(ع)   ۹۷-۹۸    نیم سال دوم اعلام نشده غیر انتفاعی
ناتوانی های یادگیری دانشگاه حکمت رضوی   ۹۷-۹۸   نیم سال دوم اعلام نشده غیر انتفاعی
تاریخچه و مکاتب روانشناسی دانشگاه حکمت رضوی   ۹۷-۹۸   نیم سال دوم اعلام نشده غیر انتفاعی
ناتوانی های یادگیری دانشگاه حکمت رضوی   ۹۸-۹۹   نیم سال اول اعلام نشده غیر انتفاعی
آزمون های روانشناختی دانشگاه خیام   ۹۸-۹۹   نیم سال اول اعلام نشده غیر انتفاعی
مشاوره تحصیلی دانشگاه خیام   ۹۸-۹۹   نیم سال اول اعلام نشده غیر انتفاعی
نظریه ها و فنون مشاوره شغلی دانشگاه خیام   ۹۸-۹۹   نیم سال اول اعلام نشده غیر انتفاعی
مهارت های زندگی دانشگاه فردوسی مشهد   ۹۸-۹۹   نیم سال اول ۱۹+ ۴ واحد
روانشناسی تربیتی دانشگاه خیام   ۹۸-۹۹  نیم سال دوم اعلام نشده غیر انتفاعی
امار توصیفی دانشگاه فردوسی مشهد   ۹۸-۹۹  نیم سال دوم ۱۷+  
روش های تغییر و اصلاح رفتار دانشگاه فردوسی مشهد   ۹۸-۹۹  نیم سال دوم ۱۸+  
پژوهش و توسعه حرفه ای دانشگاه فرهنگیان   ۹۸-۹۹  نیم سال دوم ۱۸٫۴۶  
روانشناسی یادگیری دانشگاه امام رضا   ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول اعلام نشده غیر انتفاعی
ناتوانی های یادگیری دانشگاه امام رضا   ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول اعلام نشده  
روانشناسی تربیتی دانشگاه امام رضا   ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول اعلام نشده  
روانشناسی تربیتی دانشگاه خیام   ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول اعلام نشده غیر انتفاعی
کاربرد آزمون های روانی دانشگاه خیام   ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول اعلام نشده غیر انتفاعی
مهارت های زندگی دانشگاه فردوسی مشهد   ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول ۱۹٫۵+ ۴ واحد
روانشناسی یادگیری دانشگاه فرهنگیان   ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول ۱۸٫۲۶ واحد ثامن
اصول و مبانی آموزش انفرادی دانشگاه فرهنگیان   ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول ۱۴٫۴۸  
روانشناسی تربیتی دانشگاه خیام   ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال دوم اعلام نشده غیر انتفاعی
روانشناسی یادگیری دانشگاه امام رضا   ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال دوم اعلام نشده غیر انتفاعی
سنجش و ارزشیابی آموزشی دانشگاه فرهنگیان   ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال دوم ۱۶٫۶۶  
آمار توصیف و استنباطی دانشگاه فرهنگیان   ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال دوم ۱۷٫۴۸  
آزمونهای هوش و استعداد در مشاوره دانشگاه خیام   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال اول اعلام نشده غیر انتفاعی
مهارت های زندگی دانشگاه فردوسی مشهد   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال اول ۱۹+ ۴ واحد
روانشناسی تربیتی دانشگاه امام رضا   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال اول اعلام نشده غیر انتفاعی
روانشناسی رشد دانشگاه فرهنگیان   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال اول ۱۹٫۴ ۴ واحد
بهداشت روانی(روانشناسی سلامت) دانشگاه فردوسی مشهد   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال اول ۱۹٫۲۵+  
کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال دوم ۱۶٫۶۱  
روانشناسی تربیتی دانشگاه خیام   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال دوم اعلام نشده غیر انتفاعی
روانشناسی تربیتی دانشگاه خیام   ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول اعلام نشده غیر انتفاعی
آزمونهای روانشناختی ۱ دانشگاه خیام   ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول اعلام نشده غیر انتفاعی
آزمونهای هوش و استعداد در مشاوره دانشگاه فرهنگیان   ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول ۱۸٫۶۴ ۶ واحد
آمار توصیف و استنباطی دانشگاه فرهنگیان   ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول ۱۷٫۷۳  
مهارت های زندگی دانشگاه فردوسی مشهد   ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول ۱۹٫۳۰+ ۴ واحد
روانشناسی رشد دانشگاه فرهنگیان   ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول ۱۸٫۳۳  
روانشناسی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان   ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول ۱۹٫۲۴  
ناتوانی های یادگیری دانشگاه فردوسی مشهد   ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول ۱۸٫۷۰+  
روانشناسی رشد دانشگاه فرهنگیان   ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نیم سال دوم اعلام نشده ۹ واحد
روانشناسی تربیتی دانشگاه خیام   ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نیم سال دوم اعلام نشده غیر انتفاعی