سوابق تدریس

سوابق تدریس در دانشگاه ها و مراکر آموزش عالی

نام درس دانشگاه سال تحصیلی
روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور ۹۵-۹۶     ۹۴-۹۵
مباحث اساسی در روانشناسی دانشگاه پیام نور ۹۵-۹۶      ۹۶-۹۷
روانسنجی دانشگاه پیام نور ۹۵-۹۶     ۹۴-۹۵
انگیزش و هیجان دانشگاه پیام نور ۹۵-۹۶     ۹۴-۹۵
آمار توصیفی دانشگاه پیام نور ۹۵-۹۶     ۹۴-۹۵       ۹۶-۹۷
روش تحقیق دانشگاه پیام نور ۹۵-۹۶      ۹۶-۹۷
تفکر و زبان دانشگاه پیام نور ۹۵-۹۶    نیم سال اول
کابرد آزمون های روانی دانشگاه پیام نور ۹۵-۹۶   نیم سال اول
تاریخچه و مکاتب روانشناسی دانشگاه حکمت رضوی ۹۶-۹۷   نیم سال دوم
روش تحقیق دانشگاه فرهنگیان ۹۶-۹۷   نیم سال دوم
روانشناسی تربیتی دانشگاه فرهنگیان ۹۶-۹۷    نیم سال اول
روانشناسی یادگیری دانشگاه امام رضا(ع) ۹۷-۹۸    نیم سال دوم
ناتوانی های یادگیری دانشگاه حکمت رضوی ۹۷-۹۸   نیم سال دوم
تاریخچه و مکاتب روانشناسی دانشگاه حکمت رضوی ۹۷-۹۸   نیم سال دوم
ناتوانی های یادگیری دانشگاه حکمت رضوی ۹۸-۹۹   نیم سال اول
روش تحقیق کمی -کیفی دانشگاه فرهنگیان ۹۸-۹۹   نیم سال اول
آزمون های روانشناختی دانشگاه خیام ۹۸-۹۹   نیم سال اول
مشاوره تحصیلی دانشگاه خیام ۹۸-۹۹   نیم سال اول
نظریه ها و فنون مشاوره شغلی دانشگاه خیام ۹۸-۹۹   نیم سال اول
مهارت های زندگی دانشگاه فردوسی مشهد ۹۸-۹۹   نیم سال اول
روانشناسی تربیتی دانشگاه خیام ۹۸-۹۹  نیم سال دوم
امار توصیفی دانشگاه فردوسی مشهد ۹۸-۹۹  نیم سال دوم
روش های تغییر و اصلاح رفتار دانشگاه فردوسی مشهد ۹۸-۹۹  نیم سال دوم
پژوهش و توسعه حرفه ای دانشگاه فرهنگیان ۹۸-۹۹  نیم سال دوم
روانشناسی یادگیری دانشگاه امام رضا ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول
ناتوانی های یادگیری دانشگاه امام رضا ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول
روانشناسی تربیتی دانشگاه امام رضا ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول
روانشناسی تربیتی دانشگاه خیام ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول
کاربرد آزمون های روانی دانشگاه خیام ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول
مهارت های زندگی دانشگاه فردوسی مشهد ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول
روانشناسی یادگیری دانشگاه فرهنگیان ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول
روش تحقیق دانشگاه فرهنگیان ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول
روانشناسی تربیتی دانشگاه خیام ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال دوم
روانشناسی یادگیری دانشگاه امام رضا ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال دوم
سنجش و ارزشیابی آموزشی دانشگاه فرهنگیان ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال دوم
آمار توصیف و استنباطی دانشگاه فرهنگیان ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال دوم
آزمونهای هوش و استعداد در مشاوره دانشگاه خیام ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال اول
مهارت های زندگی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال اول
روانشناسی تربیتی دانشگاه امام رضا ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال اول
روانشناسی رشد دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال اول
بهداشت روانی(روانشناسی سلامت) دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال اول
کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال دوم
روانشناسی تربیتی دانشگاه خیام ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال دوم
روانشناسی تربیتی دانشگاه خیام ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول
آزمونهای هوش و استعداد در مشاوره دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول
آمار توصیف و استنباطی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول
مهارت های زندگی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول
روانشناسی رشد دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول
روانشناسی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول
ناتوانی های یادگیری دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول