دسته: روش های نوین تدریس

تدریس اثر بخش و مولفه های آن ۰

تدریس اثر بخش و مولفه های آن

  تدریس فرایندی گروهی و دو طرفه است که در طی آن فراگیر و آموزش دهنده از یکدیگر تاثیر پذیری دارند. دستیابی به تدریس ایده آل مستلزم پیوندهایی محکم بین اهداف درس، روش های...

مقایسه دو روش تدریس مبتنی بر همیاری و کاوش مفاهیم ۵

مقایسه دو روش تدریس مبتنی بر همیاری و کاوش مفاهیم

مقایسه دو روش تدریس مبتنی بر همیاری و کاوش مفاهیم تدریس مبتنی بر همیاری(یادگیری مشارکتی) کاوش مفاهیم(دریافت مفهوم) معرفی « همیاری» در لغت به معنای با هم کار کردن جهت سهیم شدن در یک...

روش های نوین تدریس شماره 3 – ياران دريادگيري ۰

روش های نوین تدریس شماره 3 – ياران دريادگيري

روش ياران ، ياران دريادگيري ، ياروياور مراحل: 1)      معرفي درس وزمينه چيني (دراينجا معلم براي اينكه ذهن وفكر دانش آموزان را آماده نمايدبامقدمه چيني كه انجام مي دهد درس رابراي دانش آموزان معرفي...

روش های نوین تدریس – مقدمه ۰

روش های نوین تدریس – مقدمه

روشهاي ياددهي ويادگيري مشاركتي : 1 .دوطرفه باشد .(تعامل بين معلم وشاگرد)—<فعال 2 .گروهي = همياري —<مشاركتي  هرروش مشاركتي فعال است ولي روشهاي فعال الزاماً مشاركتي نيستند . امروزه در روش مشاركتي  بهتر است...