روان شناسی فرهنگی

مطالعه و پژوهش روی رفتارهای جمعی مورد توجه چندین رشته علمی از جمله زیست شناسی روانشناسی اجتماعی جامعه شناسی و مردم شناسی بوده است با گسترش رویکردهای میان رشته ای در زمینه رفتار های...