اطلاعات کامل در مورد دکتری روانشناسی تربیتی

روان‌شناسي تربيتي (کد  2125)

مواد امتحاني
1ـ زبان انگليسي
2ـ استعداد تحصيلي
3ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:
ـ آمار، روش تحقيق (كمي، كيفي، آميخته)
4ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:
(نظريه‌هاي يادگيري ـ نظريه‌هاي آموزش)

 

رشته‌هاي مرتبط كه فارغ‌التحصيلان آن مي‌توانند در اين كد رشته شركت كنند.

كليه گرايش‌هاي علوم تربيتي و روان‌شناسي
ـ رشته‌هاي آموزش رياضي
ـ رشته‌هاي آموزش فيزيك
ـ رشته‌هاي آموزش شيمي
ـ رشته‌هاي آموزش مهندسي
كامپيوتر ـ نرم‌افزار
ـ آموزش زبان فارسي

منابع آزمون دکتری روانشناسی تربیتی:

زبان انگليسي:
زبان عمومی در این آزمون مد نظر است لذا میتوانید منابع آزمون کارشناسی ارشد مثل کتاب 504 رو مورد استفاده قرار دهید. البته کتاب های مختلفی وجود دارند که بسته به اینکه شما بخواهید گرامر یا لغت یاد بگیرید میتوانید انتخاب های متفاوتی داشته باشید.
استعداد تحصيلي:
برای این مورد میتوانید از کتاب های موسسات مختلف مثل مدرسان شریف و یا کتاب دکتر مسیح خواه استفاده نمایید

مجموعه دروس در سطح كارشناسي:
آمار و روش تحقيق (كمي، كيفي،‌ پيشرفته):
1ـ تحلیل آماری فرگوسن ترجمه سیف
2ـ احتمالات و آمار كاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي، دكتر علي دلاور(بسیار مهم)
3ـ تحليل آماري در روانشناسي و علوم تربيتي، ترجمه‌ي دكتر علي دلاور و دكتر سيامك نقش‌بندي
4ـ روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي،  دكتر علي دلاور
5ـ روش تحقيق در علوم رفتاري، دكتر سرمد بازرگان حجاري(بسیار مهم)
6ـ روش‌هاي آماري در علوم رفتاري، دكتر حسن پاشا شريفي، دكتر جعفر نجفي زند و دكتر نسرين شريفي
7ـ روش‌هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، دكتر اسماعيل بيابانگرد

8- مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم رفتاری و علوم اجتماعی – دکتر دلاور(بسیار مهم)

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
نظريه‌هاي يادگيري:
1ـ روانشناسي پرورشي نوين، دكتر سيف (نشر دوران)(بسیار مهم)
2ـ نظريه‌هاي يادگيري هرگنهان، ترجمه دكتر سيف (نشر دوران)(بسیار مهم)
3ـ روانشناسی یادگیری دکتر زارع
4ـ تاريخچه روانشناسي هرگنهان، ترجمه سيد محمدي (نشر دوران)(بسیار مهم)
5ـ اصول تغيير رفتار، دكترسيف (نشر دوران)

نظريه‌هاي آموزش:
1ـ الگوهاي جديد تدريس 2004، بروس جويس و مارشا ويل ، ترجمه دكتر محمدرضا بهرنگي
2ـ روش‌هاي و فنون تدريس، دكتر شعباني(مهارت های آموزشی و پرورشی ج 1 و 2 )(بسیار مهم)
3ـ روش‌هاي و فنون تدريس، دكتر اسكندر فتحي آذر

4- مبانی تکنولوژی اموزشی، دکتر هاشم فردانش، انتشارات سمت(بسیار مهم)

 

ظزفیت پذیرش دانشگاه

جهت دریافت فایل و مشاهده ظرفیت پذیرش دانشگاههای رشته روانشناسی تربیتی «اینجا» کلیک کنید.

سرفصل دروس 

 

جهت دریافت فایل و مشاهده بودجه بندی آزمون روانشناسی تربیتی موسسه مدرسان شریف  «اینجا» کلیک کنید.

 

دانلود سؤالات تخصصی آزمون دکتری 92 روانشناسی تربیتی

 

تحلیل آزمون دکتری روانشناسی تربیتی 92

آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1392 در 286 كد رشته‌ امتحاني در تاريخ 18 اسفندماه 1391 در حوزه‌هاي مختلف كشور به شرح زير برگزار گرديد. 286 كد رشته‌ امتحاني آزمون دكتري سال 1392 در 9 گروه امتحاني شامل 51 رشته‌ گروه علوم انساني، 48 رشته‌ گروه علوم پايه، 73 رشته گروه فني و مهندسي، 53 رشته گروه كشاورزي و منابع طبيعي، 6 رشته گروه هنر، 18 رشته گروه علوم پزشكي، 21 رشته‌ گروه دامپزشكي، 11 رشته گروه زبان و 5 رشته گروه تربيت بدني است.
همان‌طور كه در جدول شماره (1) ملاحظه مي‌شود، تعداد 217840 نفر متقاضي شركت در آزمون بوده‌اند كه از اين تعداد، 89692 نفر زن و 128148 نفر مرد (2/41 درصد زن و 8/58 درصد مرد) بوده‌اند و بيشترين متقاضي را گروه علوم انساني با 85338 نفر و كمترين متقاضي را گروه دامپزشكي با 1836 نفر به خود اختصاص داده‌اند.

 

جدول (1): توزيع ثبت‌نام كنندگان دكتري سال 1392

گروه امتحاني

زن

درصد زن

مرد

درصد مرد

جمع

درصد جمع

علوم انساني

32371

9/37

52967

1/62

85338

2/39

علوم پايه

20687

4/60

13569

6/39

34256

7/15

فني و مهندسي

9483

2/22

33279

8/77

42762

6/19

كشاورزي

9642

3/45

11653

7/54

21295

8/9

هنر

4065

9/48

4240

1/51

8305

8/3

پزشكي

1749

9/53

1495

1/46

3244

5/1

دامپزشكي

621

8/33

1215

2/66

1836

8/0

زبان

8727

0/57

6583

0/43

15310

0/7

تربيت بدني

2347

7/42

3147

3/57

5494

5/2

جمع

89692

2/41

128148

8/58

217840

0/100

 

در جدول شماره (2) آمار شركت‌كنندگان آزمون دكتري سال 1392 به تفكيك گروه‌هاي امتحاني ملاحظه مي‌شود. از 217840 نفر ثبت ‌نام كننده در اين آزمون، 176198 نفر (حدود 81 درصد) در آزمون حضور يافته‌اند.

 

جدول (2): توزيع شركت‌كنندگان در جلسه آزمون دكتري سال 1392

گروه امتحاني

زن

درصد زن

مرد

درصد مرد

جمع

درصد جمع

علوم انساني

26102

2/38

42149

8/61

68252

7/38

علوم پايه

17475

8/60

11245

2/39

28719

3/16

فني و مهندسي

7603

9/22

25635

1/77

33238

9/18

كشاورزي

8319

9/45

9821

1/54

18140

3/10

هنر

3293

0/49

3422

0/51

6715

8/3

پزشكي

1186

9/53

1015

1/46

2201

2/1

دامپزشكي

519

1/35

961

9/64

1480

8/0

زبان

7333

9/56

5563

1/43

12896

3/7

تربيت بدني

1912

0/42

2645

0/58

4557

6/2

جمع

73742

9/41

102456

1/58

176198

0/100

 

با توجه به جدول شماره (3) ملاحظه مي‌شود كه 165434 نفر (9/93 درصد) از شركت‌كنندگان داراي سهميه آزاد، 6330 (6/3 درصد) از شركت‌كنندگان داراي سهميه رزمنده و 4434 نفر (5/2 درصد) داراي سهميه مربي هستند.

 

جدول (3) : توزيع سهميه در آزمون دكتري سال 1392

گروه امتحاني

سهميه

آزاد

رزمنده

مربي

جمع

علوم انساني

62421

3961

1869

68251

علوم پايه

27824

355

541

28720

فني و مهندسي

31719

684

835

33238

كشاورزي

17339

435

366

18140

هنر

6104

306

305

6715

پزشكي

2081

61

59

2201

دامپزشكي

1413

47

20

1480

زبان

12221

362

313

12896

تربيت بدني

4312

119

126

4557

جمع

165434

6330

4434

176198

 

در جدول شماره (4) توزيع شركت‌كنندگان به تفكيك گروه امتحاني و نوع دانشگاه فارغ‌التحصيلي درج گرديده است. چنان‌چه ملاحظه مي‌شود، در تمامي گروه‌هاي امتحاني به جز گروه علوم انساني، بيشترين تعداد شركت‌كنندگان از دانشگاه‌هاي دولتي فارغ‌التحصيل شده‌اند؛ اما در گروه علوم انساني بيشترين تعداد شركت‌كنندگان، فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد بوده‌اند.

 

جدول (4): توزيع شركت‌كنندگان به تفكيك گروه امتحاني و دانشگاه فارغ‌التحصيلي

گروه امتحاني

نوع دانشگاه كارشناسي ارشد

دولتي

پيام‌نور

غيرانتفاعي

آزاد اسلامي

جمع

علوم انساني

29883

4656

2620

31092

68251

علوم پايه

17782

2387

210

8341

28720

فني و مهندسي

22023

412

779

10024

33238

كشاورزي

10632

299

32

7177

18140

هنر

3477

141

248

2849

6715

پزشكي

1553

83

6

559

2201

دامپزشكي

752

13

0

715

1480

زبان

6135

1083

153

5525

12896

تربيت بدني

2560

257

56

1684

4557

جمع

94797

9331

4104

67966

176198

 

از جداول (5) و (6) مشخص مي‌شود كه بيشترين درصد شركت‌كنندگان آزمون دكتري سال 1392 فارغ‌التحصيلان سال‌هاي 90 و 91 و 92 (در مجموع 2/67 درصد) بوده و به همين ترتيب، بيشتر مجازين نيز مربوط به فارغ‌التحصيلان همين سال‌ها هستند. همچنين بيشتر شركت‌كنندگان در اين آزمون را فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي دولتي با 94797 نفر و پس از آن دانشگاه آزاد اسلامي با 67966 نفر تشكيل مي‌دهند.

 

جدول (5) توزيع مجازين و شركت‌كنندگان به تفكيك سال فارغ التحصيلي

سال فارغ‌التحصيلي

شركت كننده

درصد شركت كننده

مجازين

درصد مجازين

قبل از سال 1380

5844

3/3

1560

4/3

1385 ـ 1380

10516

0/6

2887

4/6

1390ـ 1385

40916

2/23

12076

6/26

1390

24901

1/14

7464

5/16

1391

35450

1/20

8642

1/19

1392

58211

0/33

12616

8/27

نامشخص

360

2/0

89

2/0

جمع

176198

0/100

45334

0/100

 

جدول (6): توزيع مجازين و شركت‌كنندگان به تفكيك نوع دانشگاه فارغ‌التحصيلي

نوع دانشگاه كارشناسي ارشد

شركت‌كننده

درصد شركت‌كننده

مجازين

درصد مجازين

دولتي

94797

8/53

36690

9/80

پيام‌نور

9331

3/5

1463

2/3

غيرانتفاعي

4104

3/2

783

7/1

آزاد

67966

6/38

6398

1/14

جمع

176198

0/100

45334

0/100

 

mahdiarkhodi

افتخارم این است که یک معلم هستم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 13 =