دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد93

ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد سال 1393، به اطلاع مي رساند سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني در سايت سازمان قرار داده شد كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است:

لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1101 – مجموعه زبان وادبيات فارسي
دانلود 1102 – مجموعه علوم جغرافيايي
دانلود 1103 – سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي
دانلود 1104 – مجموعه زبان عربي
دانلود 1105 – مجموعه علوم اقتصادي
دانلود 1106 – مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي
دانلود 1107 – مجموعه تاريخ
دانلود 1108 – مجموعه علوم اجتماعي
دانلود 1109 – فرهنگ وزبان هاي باستاني
دانلود
دانلود دفترچه زبان آلماني و فرانسه
1110 – مجموعه زبان شناسي
دانلود 1111 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /1
دانلود 1112 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /2
دانلود 1113 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /3
دانلود 1114 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /4
دانلود 1115 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /5
دانلود 1116 – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1117 – مجموعه علوم تربيتي /1
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1118 – مجموعه علوم تربيتي /2
دانلود 1119 – علم اطلاعات ودانش شناسي
دانلود 1120 – مجموعه زبان فرانسه
دانلود 1121 – مجموعه زبان انگليسي
دانلود 1122 – مجموعه زبان روسي
دانلود 1123 – مجموعه علوم تربيتي /3
دانلود 1124 – مجموعه زبان الماني
دانلود 1125 – مجموعه مديريت جهانگردي
دانلود
دانلود دفترچه زبان فرانسه
1126 – مجموعه حقوق
دانلود 1127 – مجموعه ايرانشناسي
دانلود 1129 – زبان وادبيات اردو
دانلود 1130 – مجموعه علوم سياسي وروابطبين الملل
دانلود 1131 – مجموعه مطالعات جهان
دانلود 1132 – مجموعه باستان شناسي
دانلود 1133 – مجموعه روانشناسي
دانلود 1134 – مجموعه حسابداري
دانلود 1137 – مطالعات زنان
دانلود 1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي
دانلود 1139 – مددكاري اجتماعي
دانلود 1140 – پژوهش علوم اجتماعي
دانلود 1142 – مجموعه مديريت
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1146 – مجموعه محيطزيست
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1148 – مجموعه مديريت اجرايي
دانلود 1152 – مجموعه مدرسي معارف اسلامي
دانلود 1154 – مطالعات دفاعي -استراتژيك
دانلود 1155 – اطلاعات استراتژيك
دانلود 1156 – اماد
دانلود 1157 – مديريت بحران
دانلود 1201 – مجموعه علوم زمين
دانلود 1202 – مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1203 – مجموعه شيمي
دانلود 1204 – مجموعه فيزيك
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1205 – مجموعه فوتونيك
دانلود 1206 – مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي
دانلود 1207 – اماروكاربردها
دانلود 1208 – رياضيات وكاربردها
دانلود 1209 – مجموعه علوم كامپيوتر
دانلود 1213 – زيست شناسي -علوم گياهي
دانلود 1214 – زيست شناسي -علوم جانوري
دانلود 1215 – محيطزيست دريا
دانلود 1216 – مجموعه زيست شناسي دريا
دانلود 1217 – علوم دريايي واقيانوسي /فيزيك دريا/
دانلود 1218 – مجموعه تاريخ وفلسفه علم
دانلود 1219 – مجموعه علوم شناختي
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1251 – مجموعه مهندسي برق
دانلود 1253 – مجموعه مهندسي نفت
دانلود 1255 – مجموعه مهندسي پليمر
دانلود 1256 – مجموعه مهندسي معماري كشتي
دانلود 1257 – مهندسي شيمي
دانلود 1259 – مجموعه مهندسي صنايع
دانلود 1260 – مهندسي صنايع
دانلود 1262 – مديريت درسوانح طبيعي
دانلود 1263 – مهندسي نقشه برداري
دانلود 1264 – مجموعه مهندسي عمران
دانلود 1266 – مجموعه دريانوردي
دانلود 1267 – مجموعه مهندسي مكانيك
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1268 – مجموعه مهندسي معدن
دانلود 1272 – مجموعه مهندسي مواد
دانلود 1273 – نانوفناوري -نانومواد
دانلود 1276 – مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1277 – مجموعه مهندسي كامپيوتر
دانلود 1279 – مجموعه مهندسي هوافضا
دانلود 1283 – مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي
دانلود 1284 – مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف
دانلود 1285 – مجموعه بيوتكنولوژي وداروسازي
دانلود 1286 – مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ
دانلود 1287 – مهندسي طراحي محيطزيست
دانلود 1288 – مديريت نساجي
دانلود 1289 – مهندسي فراوري وانتقال گاز
دانلود 1290 – مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
دانلود 1292 – مهندسي ايمني وبازرسي فني
دانلود 1293 – مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست
دانلود 1294 – مجموعه ايمني صنعتي
دانلود 1301 – مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع وابخيزداري
دانلود 1302 – مجموعه مهندسي كشاورزي اب
دانلود 1303 – مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات
دانلود 1304 – مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي
دانلود 1305 – مهندسي كشاورزي -علوم باغباني
دانلود 1306 – مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي
دانلود 1307 – مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري
دانلود 1308 – مهندسي كشاورزي -علوم خاك
دانلود 1309 – مجموعه مهندسي كشاورزي دام وطيور
دانلود 1310 – مهندسي توليدات گياهي
دانلود 1311 – مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيلات
دانلود 1312 – مجموعه مهندسي منابع طبيعي چوب
دانلود 1313 – مهندسي كشاورزي -علوم ومهندسي صنايع غذايي
دانلود 1314 – مهندسي كشاورزي -حشره شناسي كشاورزي
دانلود 1315 – مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي
دانلود 1317 – مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست
دانلود 1319 – مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانلود 1321 – مجموعه مهندسي منابع طبيعي مديريت وهمزيستي بابيابان
دانلود 1322 – مجموعه مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
دانلود 1323 – مهندسي منابع طبيعي -بيابان زدايي
دانلود 1324 – مهندسي كشاورزي -بيوتكنولوژي دركشاورزي
دانلود 1325 – مهندسي كشاورزي -توسعه روستايي
دانلود 1326 – مهندسي كشاورزي -شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز
دانلود 1327 – مديريت كشاورزي
دانلود 1328 – مهندسي فضاي سبز
دانلود 1350 – مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
دانلود 1351 – طراحي شهري
دانلود 1352 – مجموعه معماري
دانلود 1353 – مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
دانلود 1356 – نمايش عروسكي
دانلود 1357 – مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما
دانلود 1358 – مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1359 – مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
دانلود 1360 – مجموعه هنرهاي موسيقي
دانلود 1361 – مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري
دانلود 1362 – طراحي صنعتي
دانلود 1363 – فرش
دانلود 1364 – طراحي پارچه ولباس
دانلود 1501 – انگل شناسي دامپزشكي
دانلود 1502 – فيزيولوژي دامپزشكي
دانلود 1504 – بافت شناسي دامپزشكي
دانلود 1505 – باكتري شناسي دامپزشكي
دانلود 1506 – ايمني شناسي دامپزشكي
دانلود 1507 – بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
دانلود 1508 – بهداشت ابزيان
دانلود 1509 – بيوشيمي باليني
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني – صبح چهارشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني – عصر چهارشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني – صبح پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني – عصر پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1118 – عصر پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني – صبح جمعه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني – عصر جمعه

mahdiarkhodi

افتخارم این است که یک معلم هستم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 10 =