دانلود مقاله مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله به شیوهی شناختی رفتاری مایکن بام بر ادراک حل مسئله دانش آموزان دبیرستان های شبانه روزی با عادی

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله بر ادراک حل مسئله دانش آموزان دبیرستانی و نیز
مقایسه تاثیر این آموزش ها در مدارس شبانه روزی با مدارس عادی می باشد. جامعه در این پژوهش کلیه دانشآموزان
پسر مشغول به تحصیل در دبیرستانهای شهرستان باخرز بود که جمعا 2211 نفر بودند. ابتدا از بین مدارس شبانه روزی
موجود شهرستان باخرز، دو مدرسه شبانه روزی و دو مدرسه عادی به صورت تصادفی ساده انتخاب شده، و تعداد 03 نفر از
دانشآموزان مدارس شبانه روزی و نیز 03 نفر از دانشآموزان مدارس روزانه) 03 نفر( به طور تصادفی به دو گروه
آزمایش)دانش آموزان شبانه روزی و عادی( و دو گروه کنترل )هر گروه 21 نفر( تقسیم شدند. سپس گروههای آزمایش
برنامه آموزشهای مهارتهای حل مسئله به شیوه مایکن بام را طی هشت) 8( جلسه دریافت کردند درحالی که گروههای
کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. در انتها هر چهار گروه در پس آزمون با پرسشنامه مذکور مجددا مورد اندازه گیری
قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نیز آمار استنباطی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس انجام شد.
نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های حل مسئله به روش مایکن بام در افزایش ادراک حل مسئله دانش آموزان
موثر می باشد. همچنین تفاوتی بین تاثیر این آموزش ها بر ادراک حل مسئله دانش آموزان مدارس شبانه روزی و مدارس
عادی مشاهده نشد.

دانلود  مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله به شیوهی شناختی رفتاری مایکن بام بر – ادراک حل مسئله دانش آموزان دبیرستان های شبانه روزی با عادی

mahdiarkhodi

افتخارم این است که یک معلم هستم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + نه =