دستور العمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

راهنماي مختصر نگارش پايان نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

تهیه کننده:

گروه روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

دی ماه 1393

در تهيه اين متن از منابع مربوطه به خصوص كتاب سرمد و همكاران(1389)، هومن(1388) و مقاله حسن آبادي (1389) و منابع مربوط و در دسترس ديگر استفاده شد.

مقدمه

يکی از اهداف ارائه پايان نامه يا رساله، آشنايی دانشجويان با نحوه نگارش و تنظيم مطالب يک موضوع علمی پژوهشی است. این راهنما به شيوه ساده‌ای نگاشته شده و می‌تواند شما را تا رسيدن به يك پايان ‌نامه كامل همراهي كند. پايان نامه به عنوان بخشي از فعالیت‌های لازم براي اخذ درجه در رشته و مقطع تحصيلي مربوطه می‌باشد و بايستي به طور منطقي و علمي نگاشته شود. يكي از دلایل تهيه اين راهنما ايجاد هماهنگي بیشتر و یكسان‌سازی پایان‌نامه‌ها و رساله‌‌‌‌های دانشجویان از نظر شكل ظاهري، نحوه تايپ، صحافي و صفحه پردازي پايان نامه تحصيلي دانشجويان است. براي كسب اطلاعات بيشتر مطالعه راهنمای ششم نگارش APA(2010) و نيز منابع روش شناختي موجود از جمله كتاب پايه هاي پژوهش رفتاري كرلينجر(1385)، كتاب روش تحقيق در علوم رفتاري (سرمد و همكاران، 1390) و نيز كتاب شناخت روش علمي(هومن، 1392) توصيه مي گردد.

 

تنظیم مطالب پایان نامه

ترتیب صفحات

 1. صفحه‌ي بسم ا…
 2. صفحه‌ي فارسی مشابه طرح روي جلد فارسی
 3. صفحه‌ي تأييديه هیئت داوران (تصویب نامه) در مورد پايان نامه كارشناسي اين صفحه لزومي ندارد.
 4. فرم اظهارنامه
 5. صفحه‌ي تقديم
 6. صفحه‌ي سپاس گزاري
 7. صفحه‌ي فهرست مطالب
 8. صفحه‌ي فهرست جدول‌ها
 9. صفحه‌ي فهرست نمودارها و شکل‌ها
 10. چکیده فارسی
 11. فصل‌های پایان نامه
 12. منابع
 13. پیوست‌ها
 14. چکیده انگلیسی
 15. صفحه‌ي انگلیسی مشابه طرح روي جلد انگلیسی

جلد صفحه روي جلد، به ترتيب در سمت راست به زبان فارسي و در سمت چپ به زبان انگليسي در دو طرف پايان نامه قرار می‌گیرد (طبق نمونه).

دانشكده علوم تربیتی و روا­ن­شناسی

پايان نامه/ رساله جهت دریافت مدرك كارشناسي/ كارشناسي ارشد/ دکتری رشته … ،

    عنوان

نام و نام خانوادگي استاد/استادان راهنما

   استاد/استادان مشاور

   پژوهشگر

   ماه/ سال

   صفحه‌ي بسم ا…

اين صفحه (بسم ا… در وسط صفحه) و بايستي به شكل ساده و مشخص صفحه آرايي شود، از به كار بردن هر گونه كادر و تزئين در اين صفحه خودداري شود.

  صفحه‌ي فارسی مشابه طرح روي جلد فارسی

کلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیب فاصله‌ها و قلم‌های روی جلد در این صفحه قرار می‌گیرد.

  صفحه‌ي تأييديه هیئت داوران (تصویب نامه)

تصويب نامه با امضاي استادان راهنما، مشاور، داور و معاونت پژوهشی در این صفحه قرار می‌گیرد

  اظهارنامه(مربوط به انتشار رساله/ پايان نامه)

  صفحه‌ي تقديم

اين صفحه اختياري است و اختصاص به ذكر نام فرد يا افرادي دارد كه پايان نامه به ايشان تقديم مي‌شود.

  صفحه‌ي سپاس گزاري

اين صفحه اختياري است. در اين صفحه از افرادي كه در انجام پايان نامه به نحو مؤثري همكاري نموده‌اند سپاس گزاري می‌شود.

صفحه‌ي فهرست مطالب

 ﻓﻬﺮﺳﺖ مطالب ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻜﻴﺪه، ﻓﺼﻞ‌ﻫﺎ و ﻋﻨﻮان فصلﻫﺎ، ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶﻫﺎ، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ، ﻓﻬﺮﺳﺖ منابع و چکیده انگلیسی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

* ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﻴﺪ ﺷﻮد.

* صفحاتي كه قبل از صفحه فهرست مطالب مي‌آيد در اين صفحه ذكر نمي شود.

* فهرست گیری اتوماتیک براساس سطوح عناوین APA مندرج در متن توصیه می شود.

* در این قسمت لازم نیست شماره گذاری انجام شود زیرا مطابق با فرمت APAنیست.

صفحه‌ي فهرست جدول‌ها

 اين صفحه شامل، عنوان، شماره و صفحه جدول‌هاي موجود در متن مي‌باشد.

صفحه‌ي فهرست نمودارها و شکل‌ها

 اين صفحه شامل فهرست كليه‌ي تصاوير، نمودارها و عکس‌های موجود در متن است، كه همگي تحت عنوان شكل آورده مي‌شود.

    چكيده

يك چكيده خوب بايد شامل اين ويژگي ها باشد: دقيق (اطمينان از انعكاس هدف و محتواي دست نوشته به درستي)، بدون ارزشيابي (گزارش به جاي ارزشيابي) ، منسجم و قابل خواندن) با زباني واضح و موجز نوشته شود؛ از فعل ها به جاي اسم مصدر و از فعل معلوم به جاي فعل مجهول استفاده كنيد؛ از زمان حال براي توصيف نتيجه گيري يا نتايج داراي قابليت كاربرد مداوم و از زمان گذشته براي توصيف متغيرهاي دستكاري شده يا پيامدهاي اندازه گيري شده استفاده كنيد و موجز (مختصر باشد و هر عبارت حداكثر اطلاعات را منتقل كند؛ شامل چهار يا پنج مورد از مهمترين مفاهيم، يافته ها و استلزام ها باشد؛ از واژه هاي خاصي استفاده كنيد كه فكر مي كنيد ديگران در جستجوي الكترونيكي از آن بهره مي برند.

 

 • ساختار چكيده يك مطالعه تجربي به ترتيب، شامل عناصر زير است: زمينه مسأله و هدف پژوهش: شواهدي بر وجود مسأله با استناد به نظرات متخصصان و يا نتايج پژوهش هاي پژوهشگران مطرح مي كند. روش: كه در آن اطلاعات مربوط به شركت كنندگان شامل جامعه، نمونه و ابزار یا ابزارهای پژوهش ذكر مي شود؛ يافته ها: كه يافته هاي اصلي و مهم گزارش را شامل مي شود. نتيجه گيري: نتیجه گیری کلی از پژوهش.
 • طول چكيده حداكثر 250 كلمه و در يك پاراگراف نوشته شود. ذکر منابع، نام نرم افزار آماری و داده های آماری استفاده نشود.
 • كليد واژه ها بين سه تا پنج واژه اصلی باشد.

فصل‌های پايان نامه

   پایان نامه معمولاً شامل 5 فصل به ترتیب زیر می‌باشد.

 • ابتدای هر فصل با یک مقدمه کلی راجع به محتوای آن فصل شروع می‌شود. اين قسمت بدون نام است و از ذكر مقدمه در اول هر فصل خودداري شود و سپس مطالب اصلی بر اساس سطوح عنوان بندی APA آورده می‌شود.
 • عنوان فصل به صورت وسط چین در ابتدای هر فصل قرار داده شده، سپس بعد از سه خط فاصله، پاراگراف آغازین آن فصل که به عنوان مقدمه آن محسوب می شود، آورده می شود. (توجه: نیازی به درج عنوان هر فصل در صفحه ای جداگانه نیست).
 • رعایت شیوه نامه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در نگارش پایان نامه/ رساله ضروری است (به سایت فرهنگستان مراجعه شود).

 

عنوان اول وسط چین بولد (عنوان هر فصل)

 عنوان دوم راست چین بولد، بدون تورفتگی (شامل تیترهای اصلی هر فصل)

عنوان سوم راست چین، فونت بولد با تورفتگی از اول خط(زیر تیترها)

 عنوان چهارم فونت ایتالیک و بولد با تورفتگی از اول خط

 عنوان پنجم. اول پاراگراف فونت معمولی . ادامه پاراگراف به بعد ….

فصل اول: مقدمه پژوهش

   این فصل شامل بيان مسأله، فرضیه‌ها يا سوال­هاي پژوهش، تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش.

 بیان مسأله

بیان مساله به معناي توصيف و توجيه موضوع پژوهش است. در اين قسمت بايد به اين سوال جواب داده شود که چرا مسأله پژوهش مسأله‌ای است که بايد مورد پژوهش علمي قرار گيرد. اصل کلي در بیان مسأله رعايت يک روند منطقي است به طوری که شروع آن با مسأله و ختم آن با هدف پژوهش می‌باشد. در بیان مسأله معلوم می‌شود که: بروز و شيوع مشکل چقدر است؟ چه کساني را در بر می‌گیرد؟ اين موضوع از چه زماني و به چه ترتيبي در جامعه به صورت مسأله در آمده و چه تحولي داشته است؟ دلايل احتمالي مشکل چيست؟ چه راه حل‌هایی تا کنون بکار رفته است؟ و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا اين روش انتخاب شده است؟ لازم است عوارض ناشي از تداوم مشکل و فوايد ناشي از اجراي پژوهش و کاربرد آن به روشني مطرح گردد.

ضرورت اجرای پژوهش نیز در همین قسمت آورده می شود.

 • زمينه مسأله بايد شواهدي دال بر وجود مسأله با استناد به نظرات متخصصان و يا نتايج پژوهش هاي پژوهشگران مطرح كند.
 • زمينه مسأله بايد علل احتمالي بروز مسأله، محدوده مسأله و ويژگي هاي آن را مشخص سازد.
 • بيان مسأله خوب حاوي چند اطلاعات مهم است: اهميت مسأله، محدودکردن مسأله در يك حوزة تخصصي، اطلاعات كلي دربارة پژوهش هاي انجام شده و چارچوبي براي ارائه نتايج پژوهش.
 • در بيان مسأله بايد تمام متغير هاي مورد مطالعه شامل مستقل، وابسته، تعديل كننده و واسطه اي (در صورت وجود) گنجانده شود.
 • يك مسأله پژوهش زماني از اهميت برخوردار است كه دست كم يكي از ويژگي هاي زير را دارا باشد: فراهم آوردن دانش در يك زمينة خاص، كمك به تدوين نظريه، تعميم يافته هاي پژوهشهاي قبلي، پيشبرد روش شناسي پژوهش و روشن ساختن برخي از مسائل مهم روز.

فرضيه­ها يا سوال­های پژوهش

به صورت يک جمله خبري و در حد امکان جهت دار نوشته شود و حاوي يک پيشگويي باشد و زيربناي علمي داشته باشد. زماني كه پيشينه اجازه دهد فرضيه . زماني كه پيشينه كافي براي ارائه فرضيه وجود نداشته باشد سوال ارائه مي شود.

تعريف عملياتی متغير­های پژوهش

به صورت واقعياتي قابل اندازه گيري با کلمات ساده، عيني، واضح و قابل اندازه گيري بيان شود.

 فصل دوم: گستره نظری و پیشینه پژوهش

       مروري بر مطالعات به منظور دست‌یابی به جنبه‌های مختلف موضوع پژوهش است که براي محقق فرصتي فراهم می‌سازد تا درک کند در اين زمينه چه کارهايي انجام شده و چه اطلاعاتي در اين زمينه وجود دارد و او بايد از کجا شروع کند و يا چه کاري و چگونه کار را انجام دهد. در حقيقت مروري بر مطالعات خلاصه‌ای از نکات اصلي، نتيجه گيري عمومي و خلاء موجود در مطالعات و کاربرد در پژوهش می‌باشد. در هنگام سازمان دهي مرور مطالب، اول بحث را به مطالعاتي که حداکثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند اختصاص دهيد. ضمناً ذكر نام خانوادگي نويسنده مورد نظر و سال پژوهش او نيز در متن ضروري است. توجه شود منظور از ارائه اين فصل صرفاً‌ به نقل قول از مراجع و منابع مختلف نيست، بلكه بايد همراه با خلاصه‌اي از اين نظرات و بحث كلي و با ديدي انتقادي باشد. در پایان این فصل یک جمع‌بندی کلی از مطالب فصل ارائه شده و جایگاه پژوهش حاضر در بین پژوهش‌های قبلی مشخص شده و الگوي نظري كار بيان ميشود. در اين فصل لازم نيست مباحث نظري از پژوهش هاي داخلي و خارجي جدا شود بلكه در هر قسمتي كه يك بحث نظري ارائه مي شود، پژوهش هاي داخلي و خارجي مربوطه نيز عنوان مي شود. نيازي به جدا كردن اين قسمت ها در فصل دوم نيست.

 

فصل سوم: روش پژوهش


 تشريح دقيق بخش روش نزديك شدن به هدف اصلي علم و تكرار پذير بودن مطالعه را نويد مي دهد. پس، در گزارش دقيق و مفصل اين بخش كوشا باشيد.این بخش شامل قسمت های زیر است:

طرح پژوهش

با توجه به مطالعه، نوع طرح پژوهش بر پايه ي گزاره هاي مسأله انتخاب مي شود .طرح آزمایشی، طرح شبه آزمایشی، طرح علی-مقایسه ای، طرح پيمايشي، طرح همبستگی و یا انواع طرح های کیفی مورد استفاده همراه با شاخص های مربوطه توضیح داده شود.

 

شركت كنندگان

در این قسمت به ترتیب جامعه، نمونه پژوهش، حجم نمونه و روش محاسبه آن، روش نمونه گيري، معيارهاي ورود و خروج مطالعه و ملاحظات اخلاقي “داوطلب يا داوطلب نبودن و …” مطرح می شود.

در این قسمت نمودار گردشی شرکت کنندگان در هر مرحله از مطالعه مطابق با نمونه پیوست، ارائه گردد.

 

ابزارهاي پژوهش

ابزارهای استفاده شده مي توانند شامل پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه، مقياس هاي درجه بندي و آزمون­ها باشند. در گزارشِ ابزار استفاده شده، ابتدا اين ابزار توصيف شوند، سپس شيوه نمره گذاري آن­ها ذكر شود و در پايان ويژگي هاي روانسنجي نظير اعتبار و روايي آن­ها گزارش شود. براي حفظ يكپارچگي و سهولت انتقال مطالب واژه reliability اعتبار و واژه validity روايي ترجمه شود. توصیف، شیوه نمره گذاری و ویژگی های روان سنجی هر یک از ابزارها در یک پارگراف ارائه شود.

در بعضي از مطالعات تكاليفي وجود دارد كه شركت کنندگان بايد آن را انجام دهند يا موادي وجود دارد كه تمام افراد بايد از آنها استفاده كنند. تكليف و مواد استفاده شده دقيقاً تشريح شوند.

 

روش اجراي پژوهش

در این قسمت، مراحل اجراي مطالعه و شيوه گردآوري داده ها توضیح داده می شود. ترتيب خاص گام هاي برداشته شده براي مطالعه بيان مي شود. روش هاي جديد را دقيقاً توضيح دهيد. مراحل انجام تكاليف در صورت وجود، به گونه سلسله مراتبي و مرحله وار بيان شود.

در کارآزمایی های بالینی، خلاصه پروتکل های درمانی یا روند ارائه آزمون ها ذکر شود.

 

روش تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش

روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل هر یک از سوال ها یا فرضیه های پژوهش به تفکیک ذکر شود.

فصل چهارم: یافته‌هاي پژوهش

 

در ابتدا مقدمه ای در خصوص نحوه غربال داده ها و روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها آورده شود. ترتیب ارائه یافته ها، متناسب با نوع پژوهش ذکر می شود.

 

یافته های جمعيت شناختي

اطلاعات توصیفی مربوط به جنسیت، تحصیلات و … شرکت کنندگان در قالب جداول آماره های توصیفی ذکر گردد.

 

یافته های مربوط به هر فرضیه در پژوهش

هر فرضيه يا سوال ذكر مي شود و در زير آن فرضيه يا سوال ابتدا داده هاي توصيفي مربوط به آن و سپس شيوه استنباطي آزمون آن فرضيه يا پاسخ به آن سوال با استفاده از روش هاي متناسب آماري ذكر مي شود.

 

 • بايد از ذکر اطلاعات يکسان در الگوهاي متفاوت (متن، جداول و نمودار…) پرهيز شود. البته ضروري است یافته‌ها در ابتدا با جملات ساده و روان بيان شده و براي بيان جزئيات به جداول و نمودار استناد شود.
 • اين فصل به بيان یافته‌ها اختصاص دارد نه تفسير آنها. لذا صرفاً نتايج به ترتيب منطقي و متناسب با اهداف و فرضيه هايي که بيشتر در پروپوزال طراحي شده بود بيان گردد و از تناقض گويي پرهيز شود.
 • شيوه ار ايه جدول ها به سبك APAيعني اينكه هيچ خط عمودي در جدول موجود نباشد و صرفا خطوط افقی اصلی در جدول ديده شود.

 

بر حسب مورد اگر دو جدول در يكديگرادغام شدند به يك خط افقي از يكديگر جدا شوند.

 • اگر در جدول از عناوین اختصاری استفاده می شود باید در پایین جدول توضیح داده شود
 • به گونه كلي، واژه ي جدول براي جدول ها و واژه شكل براي ساير موارد (نظير نمودار، عكس، تصوير و …) استفاده مي شود. در صورت استفاده از جدول و شكل لازم است: عنوان جدول در بالا و عنوان شكل در پايين آن درج گردد . لازم به ذكر است كه در عنوان جدول ابتدا نوشته مي شود جدول 1 و در ادامه عنوان نوشته مي شود و با يك نقطه از همديگر مجزا مي شود. ضمنا جدول شماره 1 نادرست است . در عنوان شكل، ابتدا نوشته مي شود شكل و در ادامه عنوان نوشته مي شود و با يك نقطه از همديگر مجزا مي شود . ضمن شكل شماره1 نادرست است.
 • به منظور ترسیم دقیق جدول های استنباطی به کتاب زیر مراجعه نمایید:

نیکول، آ. م. ن؛ پکسمن، پ. ام. (1388). راهنمای عملی تهیه و نمایش جدول های آماری در پژوهش رفتاری. ترجمه ح. ع. هومن ؛ ع. عسگری. تهران: سمت. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی،2007 ). مراجعه نمایید.

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

  این فصل با یک مقدمه مختصر از ضرورت، هدف و فرضیه های پژوهش شروع می شود و شامل موارد زیر است:

بحث و نتیجه‌گیری سوال یا فرضيه ها به ترتیب طرح در پژوهش

ابتدا نتيجه پژوهش بدون استفاده از نمادهاي آماري ذكر مي شود، سپس اين نتيجه با نتايج پژوهش هاي مرتبط داخلي و خارجي مقايسه مي شود و در ادامه به تبيين اين نتيجه پرداخته مي شود. تك تك سوال ها يا فرضيه هاي پژوهش اين گونه مورد بحث و نتيجه گيري قرار می گیرند.

 

جمع‌بندی نهایی

   محدوديت هاي پژوهش

  پیشنهادهای پژوهش

 منابع

  در اين قسمت نويسنده بايد فهرستي از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پايان نامه، مانند (كتاب، مقاله، مصاحبه، اينترنت و…) را ارائه نمايد. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب “راهنمای نگارش و نشر مقاله علمی؛ انجمن روانشناسی آمریکا، ویرایش ششم، ترجمه علیپور، رضایی و ساجدی فر مراجعه شود”

 

نحوه نگارش منابع

بجز سطر اولِ هر منبع، سایر سطرها باید با يك (1.27) سانتي متر تورفتگی شروع شود و شروع هر منبع، فاقد هر گونه علامت و نشانه باشد. Paragraph-indent and spacing- special- hanging –by= 1.27

– ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگليسي آورده می‌شود.

– ترتیب نوشتن منابع بر حسب حروف الفبای فارسی و انگلیسی (حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده) می‌باشد.

– در صورتی که چندین منبع از یک نویسنده استفاده شود ترتیب نگارش منابع از سال قدیم به جدید و منابع منفرد نویسنده می‌باشد.

 

نحوه‌ ارجاع منابع در متن

– براي ارجاع منابع در متن پايان نامه به ترتيب نام خانوادگي نويسنده و سال آورده می‌شود (حقانی، 1387).

* در صورتی که مطلب به صورت نقل قول مستقیم آورده می‌شود ذکر صفحه نیز ضروری است (حقانی، 1387، ص 49).

– در صورتی که نویسندگان منبع مورد نظر دو نفر باشند، نام خانوادگی هر دو در تمام ارجاع ها همراه با سال مربوطه ذکر می‌شود (مردوخی، موسوی، 1387).

– در صورتی که نویسندگان منبع مورد نظر سه تا پنج نفر باشند، در اولین ارجاع نام خانوادگی همه نویسنده‌ها ذکر می‌شود (مردوخی، موسوی و جهانگیری، 1387). در ارجاعات دوم به بعد فقط نام نویسنده اول و واژه « و همکاران» آورده می‌شود.

– در صورتی که نویسندگان منبع مورد نظر بیش از پنج نفر باشند از ابتدا بعد از نام نویسنده اول «و همکاران» ذکر می‌شود (حسینی و همکاران، 1385).

– در مورد منابع انگلیسی نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به فارسی مانند موارد فوق آورده می‌شود(اسمیت و همکاران، 2004). آنجا که برای اولین بار در متن، نام فارسی نویسنده منبع انگلیسی ذکر می‌شود نام خانوادگی آن به همراه اسم مختصر فرد به زبان انگلیسی به صورت پاورقی آورده شود.

Nigg, J.T.     مثال  

– چنانچه در ابتدا یا اواسط جمله به منبعی ارجاع داده شود فقط سال در داخل پرانتز قرار می‌گیرد. حقانی (1387)

– چنانچه در پایان جمله به منبعی ارجاع داده شود نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) و سال در داخل پرانتز قرار می‌گیرد.

نمونه‌هایی از شيوه نگارش فهرست منابع (به نقطه گذاری‌ها توجه شود)

توجه شود كه در فهرست منابع فارسي و انگلیسی، نخست نام خانوادگي نويسنده و سپس نام كوچك ذكر شود.

 

مقاله

نام خانوادگي نويسنده (گان) حرف اول نام كوچك نويسنده (گان). سال انتشار. عنوان كامل مقاله. نام کامل مجله، شماره جلد مجله، صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله.

 

مشهدي، ع؛ رسول زاده طباطبايي، ك؛ آزاد فلاح، پ و سلطاني فر، ع. (1388). مقايسه بازداري پاسخ و كنترل تداخل در كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ فزون كنشي و كودكان بهنجار. مجله روانشناسي باليني، 1، 50-37.

Barkley, R. A., Fischer, M., Smallish, L., & Fletcher, K. (2006). Young adult follow-up of hyperactive children: Adaptive functioning in major life activities. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 45, 192–202.

 

* فقط حرف اول کلمه اول عنوان مقاله به صورت بزرگ نوشته می‌شود.

* حرف اول تمام کلمات نام مجله به استثنای حروف اضافه نیز به صورت بزرگ نوشته می‌شود.

* نام مجله و شماره مجله به صورت مورب (ایتالیک) نوشته می‌شود.

 

همایش‌ها

نام خانوادگي نويسنده (گان) حرف اول نام كوچك نويسنده (گان). سال ارائه. عنوان مقاله. عنوان همایش يا كنگره به طور کامل، محل برگزاري، صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله در كتاب مجموعه مقالات.

 

حمزه‌لو، م؛ مشهدي، ع؛ صالحی فدردی، ج. (1390). رفتارهای خود جرحی و اقدام به خودکشی در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی .(ADHD) همایش سراسری خودکشی و رفتارهای مرتبط. دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران، 16-17.

Westerberg, H., Brehmer, Y., D’Hondt, N., Söderman, D., & Baöckman, L. (2008). Computerized training of working memory: A controlled, randomized trial. Poster presented at the meeting of the Cognitive Neuroscience Society, San Francisco, CA, 223-224.

* فقط حرف اول کلمه اول عنوان مقاله به صورت بزرگ نوشته می‌شود.

* حرف اول تمام کلمات نام کنفرانس به استثنای حروف اضافه نیز به صورت بزرگ نوشته می‌شود.

 

کتاب

1- وقتي نويسنده كل كتاب يك يا چند نفر باشند:

نام خانوادگي نويسنده (گان) حرف اول نام كوچك نويسنده(گان). سال انتشار. عنوان كامل كتاب. شماره چاپ. محل يا شهر محل انتشار: اسم ناشر.

سرمد، ز؛ بازرگان، ع و حجازی، ا. (1381). روش‌های پژوهش در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

Barkley, R. A. (2006). Attention-deficit/hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. Third Edition, New York: Guilford Press.

* حرف اول تمام کلمات نام ناشر به صورت بزرگ نوشته می‌شود.

* عنوان کتاب به صورت مورب (ایتالیک) نوشته می‌شود و فقط حرف اول کلمه اول عنوان کتاب به صورت بزرگ نوشته می‌شود.

 

2- اگر كتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از عنوان كتاب بيان شود:

سادوک، و؛ سادوک، ب. (1387). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری- روانپزشکی بالینی، ترجمه ح، رفیعی و ف، رضایی، جلد سوم، ویراست نهم، تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی …)

 

3- اگر نویسنده فصلی از کتاب با نویسنده کتاب متفاوت باشند:

نام خانوادگي نويسنده (گان) حرف اول نام كوچك نويسنده (گان). سال انتشار. عنوان فصل. نام خانوادگي نويسنده (گان) کل كتاب حرف اول نام كوچك نويسنده (گان) عنوان کتاب. شماره صفحات. محل يا شهر محل انتشار: اسم ناشر.

Engle, R. W., Kane, M. J., & Tuholski, S. W. (1999). Individual differences in working memory capacity and what they tell us about controlled attention, general fluid intelligence and functions of the prefrontal cortex. In A. Miyake & P. Shah (Eds.), Models of working memory: Mechanisms of active maintenance and executive control (pp. 102–134). New York: Cambridge University Press.

* عنوان فصل مورد استفاده به صورت مورب (ایتالیک) نوشته می‌شود و فقط حرف اول کلمه اول عنوان فصل به صورت بزرگ نوشته می‌شود.
 

پایان نامه

نام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده. سال. عنوان كامل پايان نامه. نوع پايان نامه ، نام دانشكده و دانشگاه.

 

مشهدي، ع (1388). بررسي کنش هاي اجرايي و تاثير شيوه هاي درمانگري (دارو درمانگري، آموزش کنش هاي اجرايي و ترکيب اين دو مداخله)در افزايش کنش هاي اجرايي و کاهش نشانه هاي باليني کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ فزون کنشي، رساله برای دریافت مدرک دکترا منتشر نشده، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

 

Dige, N. (2010). Neuropsychological tests and functional impairments in adult attention deficit hyperactivity disorderswith a special reference to memory disturbance, thesis for doctoral degree (Ph.D), Karolinska Institute. Stockholm, Sweden.

 

* فقط حرف اول کلمه اول عنوان پایان نامه به صورت بزرگ نوشته می‌شود. عنوان پایان‌نامه به صورت ایتالیک نوشته می‌شود.

 

سایت اینترنتی

نام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده يا شرح پديد آورنده یا نام پایگاه. سال نشر یا آخرین تاریخ به روز رسانی. عنوان . آدرس کامل دسترسي (Retrieve from). تاريخ دسترسي شامل، ماه و روز.

مثال پایگاه اینترنتی:

 

Reserve Bank of Australia. (2007). Statements on monetary policy. Retrieve from: http:// www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html

 

مثال مقاله در مجلات الکترونیک:

Christensen, P. (2004). The health-promoting family: A conceptual framework for future research. Journal of Social Science and Medicine [online], Vol. 59, No. 2, pp: 223-243. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536

 

 

 

پیوست‌ها

در صورتی که احتیاج به پیوست‌ها باشد این بخش بعد از فهرست منابع و قبل از چکیده انگلیسی آورده می‌‌شود.

پيوست ها با حروف الفبا مشخص مي شوند و سپس عنوان آنها ذكر مي شود

 

چکیده‌ی انگليسي

در این صفحه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻗﺮار میﮔﻴﺮد. ذﻛﺮ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن نامه ﻳﺎ رﺳﺎﻟﻪ در چکیده اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. در عنوان انگلیسی حرف اول کلمات باستثنای حروف اضافه بزرگ تایپ شود.

 

صفحه‌ي انگلیسی مشابه طرح روي جلد انگلیسی

کلیه مندرجات روی جلد انگلیسی با همان ترتیب فاصله ها و قلم‌های روی جلد در این صفحه قرار می‌گیرد (طبق نمونه).

 

بعد از چکیده انگلیسی و قبل از جلد صفحه‌ سفید قرار می گیرد.

 

ویرایش و نکات فنی پایان نامه و رساله

 

ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﭘﺎﻳﺎن نامه یا رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Word ﺗﺎﻳﭗ و ﺣﺮوﻓﭽﻴﻨﻲ ﺷﻮد. تمامی متن‌ها روی کاغذ A4(7/29×21) یک رو تایپ شود. صفحات اصلی می‌بایست به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شود. خط اول ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﮔﺮاف‌هاي ﻣﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي پاراگراف اول ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه 27/1 سانتی متر ﺗـﻮ رﻓﺘﮕﻲ داشته باشد.

 

جلد

– جنس جلد از مقوا با ضخامت 2 تا 3 میلی متر با روکش چرم مصنوعی (گالینگور) می‌باشد.

– رنگ جلد ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎن نامه‌های ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و رﺳﺎﻟﻪ‌ﻫﺎي دﻛﺘﺮي مطابق با آیین نامه دانشگاه باشد.

– قطع جلد نیم سانتی متر بزرگتر از قطع کاغذ است.

– نوشته‌های روی جلد بصورت طلاکوب يا نقره كوب چاپ می‍گردد.

– ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺪرﺟﺎت روي ﺟﻠﺪ اعم از آرم داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻃﺮف ﭼﭗ و راﺳﺖ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً در وﺳﻂ ﻗﺮار گیرد.

– در قسمت عطف، عنوان پایان نامه… ، نام و نام خانوادگی نویسنده و سال نوشته و زرکوب می‌شود.

– ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮفتن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺪرﺟﺎت دﻗﻴﻘﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ میﺑﺎﺷﺪ.

– صفحه جلد به انگلیسی که مطالب آن ترجمه روی جلد فارسی است و تاریخ ماه و سال آن به میلادی قید شود.

– حرف اول کلمات عنوان انگلیسی بجز حروف اضافه بزرگ تایپ شود.

– ﻋﻼوه ‌‌‌‌ﺑﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت روي ﺟﻠﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن انگلیسی در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﻧﻴﺰ ﻃﻼﻛﻮب يا نقره كوب ﺷﻮد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه و نوع قلم مورد استفاده

 

 

 

نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت و برای فارسی قلم B نازنین و برای انگلیسی قلم Times New Roman می‌باشد. اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش‌های مختلف پایان نامه و رساله مطابق جدول زیر ‌باشد.

 

جدول اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش‌های مختلف پایان‌نامه

 

نوع متن نوع قلم اندازه
متن فارسي* B نازنین نازک 12
عنوان فصل B نازنین توپر(Bold) 16
تيترهاي اصلي B نازنین توپر(Bold) 14
تيترهاي فرعي B نازنین توپر(Bold) 12
چکيده فارسي B نازنین نازک 12
چکيده انگليسي Times New Roman 12
عنوان جدول یا شکل B نازنین توپر(Bold) 12
متن جدول B نازنین نازک 12
زیر نویس جدول B نازنین نازک 10
پاورقی فارسی B نازنین نازک 10
پاورقی انگلیسی Times New Roman 10
فهرست منابع فارسي B نازنین نازک 12
فهرست منابع انگليسي Times New Roman 12

 

حاشیه بندی و فاصله گذاری

حاشیه‌های سمت چپ، بالا و پایین 5/2 سانتی متر و حاشیه سمت راست برابر 3 سانتی متر می‌باشد.

– در صورتی که در برخی موارد اندازه شکل‌ها یا جدول‌ها بزرگتر از فضای داخل حاشیه‌ها باشد، با کوچک کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ A3(به صورت تا خورده ) حاشیه رعایت می‌گردد.

استفاده از سرصفحه (Header) و کادر در صفحه­ها مجاز نیست.

-فاصله سطرها در تمامی پایان نامه برابر 15/1 است.

-فاصله بین عناوین با متن قبل یک سطر و با متن بعد فاصله نیاز ندارد.

– بین متن و جدول‌ها نیز یک سطر فاصله در نظر گرفته شود.

– بین عنوان جدول و جدول فاصله نیاز ندارد.

 

شماره گذاری صفحات

– شماره گذاری صفحات مقدماتی و اصلی پایان نامه یا رساله مطابق جدول زیر می‌باشد.

– شماره صفحات با رعایت فاصله 5/1 سانتی متر از پایین صفحه و کاملاً در وسط صفحه می‌باشد.

 

شماره گذاري صفحات پايان‌نامه‌های فارسي

صفحه شماره گذاري
بسم الله الرحمن الرحيم الف
صفحه عنوان به زبان فارسي ب
صفحه تأییدیه هیأت داوران ج
فرم اظهار نامه

سپاسگزاري

د
تقديم به … ادامه حروف ابجد
فهرست مطالب ادامه حروف ابجد
فهرست جدول‌ها ادامه حروف ابجد
فهرست شکل‌ها ادامه حروف ابجد
چكيده فارسي 1
فصول پايان نامه ادامه اعداد
فهرست منابع فارسي ادامه اعداد
فهرست منابع انگليسي ادامه اعداد
پیوست‌ها ادامه اعداد
چكيده انگليسي ادامه اعداد
صفحه عنوان به زبان انگليسي بدون شماره

حروف ابجد: ابجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت ، ثخذ، ضظغ

اعداد: 1-2-3-4-5-6-…

 

شماره گذاری جدول‌ها، شکل‌ها، فرمول‌ها و…

-ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﻜﻞ‌ﻫﺎ، ﺟﺪول‌ﻫﺎ، ﻧﻤﻮدار‌ﻫﺎ از راست به چپ ابتدا شماره فصل و سپس شماره شکل یا جدول و … می‌آید. برای مثال شکل دهم در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑه ﺼﻮرت ﺷﻜﻞ (10-3) ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

-ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮد. و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﺪول در ﭘﻴﻮﺳﺖ “ب” ﺑﺼﻮرت جدول (ب-3) ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

-برای ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري رواﺑﻂ و ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﺪد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ و ﻋﺪد ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﻤﺎره راﺑﻄﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ راﺑﻄﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺼﻮرت رابطه (3-4) ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

جدول‌ها و شکل‌ها

-جدول‌ها و شکل‌ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن می‌آیند ، در داخل پرانتز به عدد شماره گذاری می‌شوند.

-تمامی جدول‌ها باید بر اساس سبک APA به صورت خطوط افقی اصلی و بدون خطوط عمودی آورده شوند.

-تمامی شکل‌ها (تصویرها، نمودارها، منحنی‌ها) و جدول‌ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند. به گونه‌ای که کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی بر خوردار باشد.

– چنانچه جدول، شکل یا تصویری از مرجعی آورده شده است، مرجع در انتهای عنوان جدول یا شکل ذکر گردد. همچنین لازم است به کلیه شکل‌ها و جدول‌ها در متن ارجاع شده باشد.

– عنوان جدول در بالای جدول و عنوان شکل در پایین شکل به صورت راست چین آورده می‌شود.

– در نمودارها محورهای عمودی و افقی باید کاملاً مشخص باشند و در صورتیکه نمودار بیش از یک منحنی داشته باشد به راهنما نیاز دارد. با توجه به استفاده از چاپ سیاه و سفید، منحنی ها باید با بکارگیری طیف رنگی خاکستری از یکدیگر متمایز شوند.

– از درج اعداد و کلمات انگلیسی در جدول‌ها و شکل‌ها خودداری شود. تمام اعداد و کلمات به فارسی نوشته شود.

 

پاورقی یا زیرنویس

در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به پاورقي دارد با فوت نوت مشخص مي شود. پانويس اصطلاحات خاص با حرف بزرگ انگليسي شروع مي شود و بقيه موارد با حروف كوچك شروع مي شود.

– اندازه قلم مورد استفاده در زیر نویس برای فارسی 10 و برای انگلیسی 10 باشد.

– پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیسی از سمت چپ درج شود.

– شماره گذاری پاورقی بصورت صفحه‌ای باشد، یعنی شماره پاورقی در هر صفحه از شماره 1 شروع می‌شود

-کلیه اسامی لاتین باید در پاورقی و با ذکر حرف اول نام کوچک آورده شوند. مثال: Nigg, J.T.

-حتی المقدور از آوردن کلمات انگلیسی در متن فارسی خودداری شود و ترجیحا معادل فارسی آن آورده شود و در صورت لزوم معادل انگلیسی کلمه یا عبارت در پاورقی آورده شود.

– در مواردی که لازم است از کلمات اختصار انگلیسی در متن استفاده شود، ابتدا معادل فارسی آن نوشته شده و سپس حروف اختصار در پرانتز قرار می گیرد و اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی آورده می‌شود.

– آوردن اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی فقط برای اولین بار ضرورت دارد.

– در صورت استفاده از کلمه انگلیسی در متن فارسی اندازه قلم آن 1 شماره کوچک تر از اندازه قلم فارسی باشد.

 

mahdiarkhodi

افتخارم این است که یک معلم هستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 4 =