اعلام شرایط عمومی و نحوه پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی- جدید

در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به استناد بند ب ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش برای تأمین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز آموزشی خود، متناسب با مبانی و ارزش های اسلامی و نیاز دوره های مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، از میان داوطلبان واجد شرایط دانشجو معلم می پذیرد. داوطلبان در صورت احراز صلاحیت های عمومی و اختصاصی و سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما و اطلاعیه های بعدی آزمون، م یتوانند پس از انتخاب رشته و موفقیت در مراحل مزبور، در صورت قبولی، ادامه تحصیل نمایند.

 

الف( شیوه پذیرش:

  1. پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بومی پذیری اعمال می شود. کدرشته محل های مخصوص داوطلبان بومی هر استان در جداول مجزا از هم مشخص شد هاند. گزینش نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، در هر یک از کدرشته محل ها با توجه به دامنه پذیرش که در ستون (پردیس / مخصوص یا اولویت پذیرش داوطلبان بومی/ محل خدمت( درج شده، و مطابق ضوابط ذیل صورت می پذیرد.
  2.   متقاضی رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش دقت نمایند چنانچه در یک کدرشته محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مخصوص داوطلبان بومی استانی درج شده باشد، همه داوطلبان بومی آن استان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمایند
  3.   اساس مصوبه دوازدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو  داوطلبان بومی هر استان مجاز به انتخاب کدرشته محل های مربوط به استان خود می باشند اما در کدرشته محل هایی که اولویت برای شهر یا بخش خاصی درنظر گرفته شده است

تذکر ۱: نیاز آموزشی (محل خدمت( مندرج در ستون (پردیس/ مخصوص داوطلبان بومی / « پردیس محل تحصیل/ مخصوص داوطلبان بومی / محل خدمت » ستون

محل خدمت( تحت هر شرایطی برای پذیرش استانی تغییر نمی یابد. داوطلب پذیرفته شده نهایی مکلف است به مدت دو برابر طول تحصیل، تعهد خدمت محضری برای خدمت در محل مذکور به آموزش و پرورش بسپارد.

 تذکر ۲: تعیین محل خدمت کدرشته محل هایی که به صورت استانی، شهرستانی و یا در یک بوم (چند شهر/ شهرستان/ منطقه( می باشد در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط (استان بومی داوطلب( خواهد بود که بعد از فراغت از تحصیل به استناد ماده ۳ قانون متعهدین خدمت به صورت قطعی اعلام خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده، به منزله استنکاف از انجام تعهد تلقی خواهد شد. تعیین محل صدور حکم آزمایشی در بین مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل، در اختیار اداره کل استان می باشد

. ۴- چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب کدرشته محل های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی باشد و اقدام به انتخاب کدرشته محل های دانشگاه های مزبور بنماید، براساس ضوابط و مقررات از میان واجدین شرایط در آزمون براساس اولویت های انتخابی تا حدود دو برابر ظرفیت پذیرش، برای انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش معرفی خواهند شد.  معرفی داوطلب جهت انجام مصاحبه تخصصی به منزله قبولی نهایی در دانشگاه های مزبور تلقی نمی گردد.

. ۵- کسب حداقل نمره کل نهایی ۶۵۰۰ و بالاتر در زیرگروه مربوط برای مجاز شدن به انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری ضروری است

. ۶- چنانچه صلاحیت های عمومی و تخصصی داوطلب معرفی شده، بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گیرد، سازمان سنجش آموزش کشور براساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولویت بر مبنای دامنه پذ یرش بومی (بخش / شهرستان/ استان توضیحات کدرشته محل مندرج در دفترچه آزمون( و با در نظر گرفتن نمره کل نهایی زیرگروه و گروه آزمایشی مربوطه داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان، گزینش نهایی را انجام خواهد داد. بنابراین موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی به منزله قبولی فرد برای دانشگاه های مزبور تلقی نم گردد .

تذکر : کسب نمره کل نهایی بالاتر در زیرگروه آزمایشی گروه آزمایشی مربوط در مقایسه با سایر داوطلبان در کدرشته انتخابی (طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور( و با رعایت شرایط و ضوابط آموزش و پرورش، الزامی است.

۷. داوطلبانی که صلاحیت های تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نمی گیرد از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

ب( شرایط عمومی:

۱( تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲( اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 . 3( التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

. ۴( داشتن سلامت کامل روانی، جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله

. ۵( نداشتن سابقه محکومیت جزایی یا کیفری مؤثر

. ۶( عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و الکل و هر نوع مواد اعتیادآور

. ۷( داشتن گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا متوسطه دوم.

ج( شرایط اختصاصی

: ۱( کسب حداقل نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر (در زیرگروه مربوط( جهت مجاز شدن برای انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری خواهد بود

. ۲( نداشتن هیچ گونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت (دائم یا موقت( به نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی (از آغاز تا پایان دوره تحصیل در دانشگاه (.

۳( داشتن حداقل معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم(. تبصره: حداقل معدل کل، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.

۴( داشتن حداکثر سن ۲۲ سال تمام در بدوورود به دانشگاه (۳۱/۶/۱۳۹۷ به بعد) .

تبصره ۱: محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه ای است که به استناد آن در آزمون ورودی ثبت نام می کند، بنابر این تغییراتی که پس از ثبت نام در آزمون، در مدارک هویتی، به ویژه تاریخ تولد داوطلب به وجود آمده باشد معتبر نیست و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، در هر مرحله ای، قبولی وی لغو خواهد شد

. تبصره ۲: انجام خدمت سربازی و یا سوابق کاری و موارد دیگر، تحت هیچ شرایطی به سقف سنی داوطلب افزوده نمی شود.

 تبصره ۳: حداکثر سن ورود به دانشگاه، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت

. ۵( احراز بومی: تذکر ۱: ملاک تعیین استان بومی داوطلب، مطالب مندرج در صفحه ۵ بخش گزینش بومی فصل اول دفترچه راهنمای

انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ می باشد که در کارنامه داوطلب درج می شود.

. ۶( در صورت وجود مجوز استخدامی، محل صدور حکم استخدام آزمایشی همان بخش، شهر و استان بومی داوطلب بوده که در ستون محل خدمت دفترچه آزمون درج شده است. مسؤولیت ساماندهی و به کارگیری بعد از فراغت از تحصیل به عهده اداره کل استان خواهد بود. بر این اساس تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بعد مسافت، تکفل، سرپرستی خانواده، فوت والدین و غیرهممنوع می باشد

 . 7( دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (به استثنای پذیرفته شدگان دوره روزانه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ ( که با استفاده از قانون آموزش رایگان تحصیل م ی نمایند، در انصراف دایم خود را به محل تحصیل در صورتی می توانند رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش را انتخاب نمایند که قبل از شروع ثبت نام در آزمون حداکثر تا تاریخ ۲۰/۶/۹۶ اعلام نموده و فرم انصراف قطعی از تحصیل، مطابق فرم شماره ( ۳( مندرج در صفحه ۴۴ دفترچه شماره ( ۱( راهنمای ثبت نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ از دانشگاه و موسسه آموزش عالی ذیربط دریافت نموده باشد، در غیر این صورت مجاز نمی باشد

. ۸( برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی، با

۹ ( توانایی گفتاری (توانایی در رعایت مخارج تمام حروف و ادای کلمات و عبارات به طور کامل وتأیید پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش

 10 – نداشتن لکنت زبان به هر میزان

۱۱-  عینک(، هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هر دو چشم، دوربینی غیرقابل درمان و نیستاگموس شدید هر دو چشم، ضایعات وسیع، شدید و غیرقابل د رمان در هر دو قرنیه، کوررنگی (برای رشته های آموزش ابتدایی و رشته های گروه هنر و رشته هایی که شناخت رنگ و طیف نوری در آن ها ضروری م یباشد، ممنوع بوده و در بقیه رشت هها بلامانع است

۸( قد و وزن: با توجه به مقتضیات هر استان و متناسب با وظایف شغل معلمی به تشخیص اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط، طبق ضوابط و مقررات که در مرحله مصاحبه تخصصی و انجام معاینات پزشکی، مورد سنجش قرار می گیرد. حداقل قد لازم برای داوطلبان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم

– ۸( قدرت شنوایی (کمی شنوایی داوطلب نباید بیش از ۴۰ دسی بل باشد. داوطلب باید صدای نجوا را از فاصله ۶ متری به خوبی بشنود

۸( تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اندام ها و نداشتن کراهت منظر در اثر سوختگی، سوانح یا دیگر عوامل در صورت یاورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می باشد.

۸( عدم ابتلا به بیماری های مزمن و صعب العلاج از قبیل دیابت، سیروز کبدی، آسم، نارسایی کلیه، بیماری های قلبی، اسکروز آن پلاک، پارکینسون و بیماری های خونی نظیر لوسمی، کم خونی شدید

 – 8( نداشتن نقص عضو مشهود و مؤثر در انجام وظایف حرفه ای معلمی براساس تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط . ۷ – قسمت های ظاهری و نمایان بدن.

۸( احراز سلامت روانی براساس نظر روان شناس متخصص و متعمد آموزش و پرورش دارای نظام روا نشناسی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مقاوم به درمان، تالاسمی ماژور و هر نوع بیماری شناخته شده مؤثر در انجام وظایف معلمی به تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط .

 (. 9( برخورداری از استعداد، علاقه و انگیزه معلمی، عامل بودن به اخلاق و رفتار متناسب با شأن و جایگاه معلمی، برخورداری از قدرت تعامل با دیگران آشنایی با تعالیم دینی، به ویژه قرآن کریم.

-۱۰  نخبگان علمی و مهارتی، مخترعان، مبتکران، برگزیدگان المپیادهای علمی، فرهنگی، هنری و مهارتی، جشنواره خوارزمی در شرایط علمی برابر، براساس کدرشته محل انتخابی، از اولویت پذیرش برخوردار خواهند شد. تبصره: بهره مندی از امتیاز مربوط به مدارک امتیازآور در مصاحبه اختصاصی، صرفاً در انجام مصاحبه قابل محاسبه و احتساب است و بعد از اتمام زمان مصاحبه به مدارک

ارائه شده جدید امتیازی تعلق نخواهد گرفت

. ۱۱ ( احراز توانایی در مهارت های پایه و علوم فناوری اطلاعات

. ۱۲ ( استخدام قطعی فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در صورت تأیید قطعی و اخذ مدرک کارشناسی در رشته ای که تعهد محضری به آموزش و پرورش سپرده، امکان پذیر خواهد بود.

۱۳ ( داشتن حداکثر ۲۸ سال در بدو استخدام قطعی بعد از فراغت از تحصیل

. ۱۴ ( برخورداری از حسن شهرت، عامل بودن به اخلاق و رفتار نیکو و متناسب با شان و جایگاه معلمی

 . 15 ( به موجب ماده ۷ قانون ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، فارغ التحصیلان ذکور /۹/ ۶۳ و تکلیف مقرر در تبصره ۱ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از وظیفه عمومی خدمت وظیفه عمومی  دانشگاه های وابسته به آموزش و پرورش قبل اشتغال به کار در آموزش و پرورش و صدور حکم استخدام رسمیقطعی، مکلف به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی می باشند . در صورت عدم مراجعه برای گذراندن دوره آموزش رزم، هر مشکلی در راستای تبدیل وضعیت استخدامی به عهده دانشجو خواهد بود.__

mahdiarkhodi

افتخارم این است که یک معلم هستم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × سه =